Ula d Lmeɣrib: Melqeḍ-taggut ad yeqḍa x tzawa

Spiegel.de

Deg Wuruppa, attas n tmura n tfellaḥt i yeẓɣen, aseggʷas-a, tẓawa telqef ɛlaḥal azgen n Wuruppa. Xmi treqq ca n tmessi, tettaf mani ɣa tirar fuleɛleɛ. Di seppanya, Fransa, niɣ Purtugal, rɣin aseggʷas-a lektari n leɣwabi, rni ɣer-s leqsuḥḥiyyet i idewlen di tfellaḥt.

Qeṭṭu x tzawa, yeḥwaj ixarrisen n yewdan marra, di wadday n Wuruppa, xsen imussnawen n tesdawiyt n Barsiluna, xsen ad wcen tuffet n i tmurt s ca n tebridin sehlent. Pruji-nsen umi qqarn Life Nieblas, tbedd x-as tmunt n tmura n wuruppa (EU), ad yettwag di tegzirin n Kanarya.

Ad sbedden tiracciwin n plastik meḥḍent. A deg-sent ittek usemmiḍ. Tixubac n tracca ad ṭṭƒent aman-nni idd-yeksi. Ad uddumen deg iqudaḥ i das-ɣa-swejden di tisi. Manaya maḥend ad yesḍeq, ixess-as taggut, d usemmiḍ. Manaya nettaf-it di Purtugal, d tegzirin n Kanarya. Lexxu qa rezzun imussnawen di  Vicenç Carabassa man ccuruṭat qaɛ i zi ɣa yesḍeq upruji-ya.

Imussnawen aqqayen ɛawed ttɛayaren ij n wufuɣ nniḍen, D ibidawen ggin am ssfenj, qqaren-as Kokon. Ad yeḥḍa iɣemmiyen zeg ibeɛɛac d rrbiɛ yeḍḍarran, ikessi al 25 litru n waman, a zeg-sen itessu cwayt cwayt. Aman nni a das-dd-ttasen zi melqeḍ taggut. Deg ij n trezzut, ufin belli nnqali ittwaẓẓun deg ikokonen, nejjḥent xir zi tinni ittwaẓẓun bla. Asitem-nsen, a ten-tɛawen tettiknulijt ad fehmen deɣya, ad awḍen deɣya ad snejḥen pruji-ya. Maci al ḥama ɛdun ɛecrayat n i seggusa.

Melqeḍ taggut ttɛayarent di tmura nniḍen, am Lmeɣrib. Ssitimen la d nitni a dasen yenjeḥ.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....