Tyaẓiḍt d tmellalt, wi dd-yizguren?

Manis i dd-tekka tyaẓiḍt ? Zi tmellalt!
I manis i dd-tekka tmellalt? zi tyaẓiḍt !
I wi dd-izguren? D tyaẓiḍt niɣ tamellalt ?

Asqsi-ya zi temẓi neccin nettirar zeg-s jar-aneɣ, maca ɛemmars ma negga ca n trezzut, a nexzar min nnan imassanen di manaya, d mamek rrin x useqsi-ya.

Di cutembir 2018, deg yijjen trezzut ggin-tt imussnawen n ufizik di tseddawit n Kwinzland d usinag n Nyil di Ustralya, nnan belli « Quantum physics » teqqar tiwed ɣer:
« Tyaẓiḍt d tmellalt ta wer dd-tezgur i tenneɣni. » Tadukturt Jaki Rumiru tenna di trezzut-a i tefsar tseddawit: « Quantum physics tejja-neɣ a nxarreṣ ɣer beṛṛa i tmeslayt n  » cause and effect » i zi ttuɣa ttemsawalen ifaylasufen n Grik di tmukrist‑a n wi dd-yezguren » Tuca ijjen umedya s bnadm-nni ittraḥen ɣer lxedmet s ṭṭubis, zi sseni iṭṭara zeg uṭubis, innay di lkar. Quantum physics teqqar manaya izemmar ad yili deg yijjen wakud (the theory of relativity n Einshtein). Manaya maṛṛa ɛlaḥsab Quantum physics.

Deg yijjen trezzut nniḍen tegga-tt tseddawit n Sheffield d tseddawit n Warwick, ufin belli d tyaẓiḍt i dd-yezguren, Minzi tamellalt tsennad deg usmutteg‑nnes x yijjen uprutin qqaren-as OC-17, aklasi‑ya n uprutin war ittili illa di lwalda (ovary) n tyaẓiḍt, manaya iqqar belli war tzemmar ad tili yijjen ḥajet qqaren-as tamellalt illa mala ttuɣa-tt di lwalda n tyaẓiḍt.

Yura‑t Anir Maziɣ

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....