Tutlayin n uprugrami: Itxessa ad tebdi s « C »!

@ipshel

xsseɣ ad lemdeɣ aprugrami maca wer ssineγ man tutlayt /lluɣa i γa yexdareγ. ḥedd yeqqar-ayi lmed HTML, ḥedd Java. Neccin assa ad ak‑nini maγar ixessak at tabdid s C.

C [ssi] d ijen tutlayt n uprogrami i dd‑ydeḥren deg ussegʷass n 1972 x uffus n Dennis Ritchie. C tussa‑dd ḥima ad zzag‑s xedmen ca n iprugramen i ttuγa ḥdajen gi Uniks  (Unix d ijjen usistem ussexdem. Cnaw Windows, Android…). Senni tedwel C nettat i zi tteprugraman isistimen ussexdem i dd‑yusin awarni Unix. Linux d Windows NT

Maca ittγima ussaqsi. Mayemi ɣa lemdeɣ nec C?

1. C d ijen tutlayt tamelwasut.

Qbel i C, tuttlayin n uprugrami ttuγa-tent qesḥent a dasent yafḥem bnadem « Low-level ». sminzi ttwaxedment i macina kter min ttwaxedment i bnadem. u lweqt-a i di nella γer‑neγ attas n tutlayin « High-Level » . iyellan tqarreb γer wawal n bnadem kter zi wawal n macina. suyni C tussa‑dd jer‑asent. ifehmas bnedem, iffehem la min tetteg macina.

2. Wer tzemmared at tebnid axxam bla dssas.

Hima ad tlemded Java niγ C++ ameni mɛayna waha, teqqseh. maca mala tebdid s C marra tutlayin neγnit a dac‑dd‑assent yehwen array nsent. C nettat d ddsas n uprugrami. almad ness isseḥwan xak almad n ca neγnit.

3. C tefsuss.

Xmi i dd‑nettas γa umhizwar n tutlayin n uprugrami. lebda nettat C tettilli zi tmezwura di lista. maca xmi nessawal x lefsasset. wer din la d ict tefsuss x C.

4. C ttella, mani mma.

Wer din bu ca n macina electronik wer texdim s C. Nnibira i γer‑k di kuzina. ttilifun i γer‑k deg uffus. Ṭṭumubin i tnedhed. D ca nneɣni ɛad. Marra tina hima ad tent‑teprugramid. Yeɛya ma ad trewled, ac‑teḍfer ac‑teḍfer C. sminzi xmi nttaweḍ ɣer iliktrunik (Electronic). wer din hed izzemmar-as i C.

C d yemma‑tsent n tutlayin n uprgurami. wer ttiffed mana xir zeg uḥssin ness.

Ɣer ɛawed : Manaya ɣa teḥḍid mala tesɣid Laptop

Ilyahoo Proshel
Ilyahoo Proshel
Azul. Qqaren-ayi lyahu!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....