Tuɣa tesnem?

Iwdan yessawalen Taglanzit di Ccinwa ktar zeg inni it yessawalen di Wmarikan.

Taddart tacemlalt (Amarikan) dag‑s 13092 n lemwas, Furcitat, d tiɣenjayin.

Aslem n wureɣ itedwir d acemlal di ṭlam.

Triyyat n lebḥer wer ɛrimen alli.

Ilef wer izemmer ad yexzer deg ujenna.

Serraq zzit itedder tesɛa n wussan bla ma yecca.

Neɛɛama ɣers tiṭṭ tujar alli.

Mala tekkid 6 n iseggusa d 9 iyyuren tessufuɣed lgas uɛeddis bla ma tsbedded (tkeffafed), Ad tgirwed igazen anict n lbumba n waṭum.

Amquṭṭes aqudad deg umezruy teggit Zanjibar d uglanzi degʷ 1896, Zanjibar tessers lesnaḥ awarni 38 Minut.

Aslem n wureɣ iɛeqqel x 3 isikunden

Wer tzemmerd ad tegged deɣdeɣ (herrherr) i yixf‑nnek.

Iles d wenni d muskulu ijehden di taddut nneɣ.

Wer tzemmerd ad tɛeḍsed s tiṭṭawin arzment.

Marra wenni umi ɣa tinid « wer tzemmerd » wer ittehni ar ɣa iɛayar.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....