Tjarest teggur-d, ha min ɣa tecced maḥend ad tilid mliḥ

Aṭṭas n twalatin, bnadem ittaḥel aṭṭas deg wussan n tejrest. Iddakk°al wer ixeddem bu mliḥ. Maca bnadem mala issen min ɣa yecc, izemmer ad yexdem mliḥ. Manaya nnehla aterras ma iswa lqehwa. D manaya ig iqqar usinag n Focus Aliman.

D amezwaru : ɣebba Ikarbuhidraten

Hi min di illa ikarbuhidraten

Tamkant tanifasit deg wadji n bnadem tetteḥwaja ikarbuhidraten maḥend ad texdem mliḥ. Ikarbuhidraten-nni nzemmer ad ten-naf di tmensixt, niɣ deg imendi. D yina ig itticen i wadji bnadem aṭṭas n tezmart. Maca aqqa aren acemlal waxxa ittic cwayt n inirji, maca weridummi ca aṭṭas.

Wis tnayen : Tisemmamin n Umiga 3

Umega3

Umiga3 ittɛawan-aneɣ aṭṭas ɣer welmad n deɣya. Adji ad yili yefsus. Bnadem ad itteɛqal mliḥ. Ɛawed qa ttɛawan ul ad yexdem mliḥ. Umiga 3 aqqa-t deg iselman, aqqat ɛawed deg weɣzaz (taɣyayt, lluz…).

Wis tlata : Cc lxuḍret mliḥ.

lxuḍret

Ibiṭaminen aqqa-yen aṭṭas di lxuḍret. Imeggura-ya tejjan ssekk°ar ad yeqqim deg uswir-nnes deg idammen. Tejjan aterras ad yili mliḥ di tdusi-nnes. Minzi lxuḍret shekkwan akulistirul zi arrimet. Leɛdes d ijjen macca d tasebḥant ig izemmer bnadem ad t-yecc.

Ameggaru: Wer tceṭṭar deg waman  .

Aman ikessi 75% zeg walli n bnadem. Mala tesessed drus n waman ataf wer tzemmared ad tfekkred mliḥ. Bnadem itteḥwaja zi tnayen ar tlata yetru n waman deg wass. Maḥend alli-nneɣ ad iksi min iḥwaj.

ɣer ɛawed : Setta n yeklusay n macca !!
 

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....