🔊 Tizizwa messlent leɣber.

Ɛebdessamad Zeryuḥi

Audio 1:06

Tizizwa n tamment di Byitnam messlent leɣber i teɣrasin‑nsent ḥuma ad ḥḍant  ixf‑nsent zi yaẓẓa ameqqran azyatik.

Yaẓẓa-ya ameqqran ihejjem aṭṭas x tzizwa n tamment. Neqqen tinni timeqqranin uca kessin tikeccawin‑nsent ḥuma a tent‑sseccen i tarwa‑nsent.

Tala: tokyo.nl

Ibyulujen n tesdawit n Kanada qablen 339 n imucan mani teddrent tzizwa di Asia. Ufin belli tiɣrasin i di yella leɣber, ineqqes x‑asent wehjam n yaẓẓa.

Maca ɛad ibyulugen wer ssinen minzi yaẓẓa wer ɣer‑sen dd‑tas ca aṭṭas xmi temsel taɣrast s leɣber. Ittɛin lefwaḥ n leɣber yesnuffara mani llant tizizwa uca suyeni yaẓẓa wer izemmar ad tent‑yaf.

Ca n tmesnawin:

  • Yaẓẓa ameqqran aziatik yujer yaẓẓa Uruppawi s 5 n twalatin.
  • Deg 2019 twalat tamezwarut I ttaffen yaẓẓa-ya berra i Asia, uffin‑t lexdenni di Kanada d USA. 
  • Yaẓẓa-ya aziatik d ij n lxaṭar d ameqqran i tzizwa‑nneɣni i wer yessinen mamec ɣa ḥdant x ixf‑ nsent.

Tala: https://www.quest.nl/

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....