Tisegnaf n Smartphone, Astiqa d ticcin!

Smartphone
Fuṭu: dan.nikonov shutterstock.com

Uca aqqa‑neɣ nennebiy, a s-tinid aqedduḥ-nni n utliffu d ticcin i dag‑s. ‑Xelli deg iyyuren yeɛdan ɛad kter, minzi nekkes x umuni s lehlak-a yegguren‑. Neqqen ɣer ikabliten, ha yenni n trisinti , ha yenni n Internet. X tuffut, aked werzam n tiṭṭawin, d tmeddit qbel aqqan-nsent, la deg ubrid: Aṣwiẓẓed ɣer Smartphone yedwel am twarrit n nnefs.
Melmi nzemmer ad t‑neḥseb d ttebliyyet? Mamec ɣa neg ad nessenqes zeg utliffu? Mayemmi zag‑s nettebla beɛda?.

Min teɛna ttebliyyet s Smartphone?

Min yeqqer weḍbib? wer yeqqir walu, minzi manaya d amaynu ɛad. Maca nzemmer ad nessemqudda aked ttebliyyet s Internet yellan zi cḥal uya: minzi merra min yeqqnen ɣer Smartphone (Azgen ameqran), ixeddem s internet. Mala wer telli d ttebliyyet, i mayemmi ɣer‑s nettɣima ass yekmel? Aqa wer yeḍbiɛ qaɛ ad tnebyyed deg ijjen uqedduḥ zegga id ɣa tenqer ar ɣa teɣli. Ittmarni uṣwiẓẓed ɣer‑s ɛad mala ttacid belli ca i inejmen mala wer tessijjed. Ar mani yedwel wemṣawad s utliffu, wer yecqi anict min yecqa utliffu-nni simant-nnes.

Mamek tbedda ttebliyyet?

Ttebliyyet tettraḥ ɣir min tettmerni, tbedda s wansṭali n Apps i dac-yeqqaren « ad tqad‑ac lami teggid App‑nneɣ », tticcent tineqqiḍin d awerdi, mintra teggid ca n ḥajet ttren-tt zag‑k. Instagram yeqqar‑ak aqa Afuṭu‑nnek yeɛjeb i qedda n midden. App n tirart teqqar‑ak: adef‑dd aqa nuca‑k qedda n wureɣ a zag‑s tirared.
Manaya issazzar Dopamin (Ahurmun n lefraḥet). Tettacid s uɣebbi d unecceṭ. Minzi din wi dac-yeqqern aqa manaya i teggid yecna. Ssenni ad tafed tettwalid manayenni yecna, uca trennid tlessqed dag‑s cwayt zi cwayt.

Ttawed ijjen lweqt mani i dd-nttekkes Smartphone zi jjibb bla ma a nfekker belli nekkes-it‑idd. Nettedwal nesxeddam‑it ɣir ḥima wer nettici ca n ddeg mala wer t‑nssexdem. Urid sennej i tyawant, niɣ minzi neḥwaj ad nexzer ca n ḥajet.

Minzi ɣa ssneɣ ma ttebliɣ?

« Craving » d ijjen wawal ixes ad yini « Tyacit s nnaqes » mala iɣab Smartphone, tyacit s gana n uɛebbeẓ x ibuṭunen‑nni‑nnes. Tyacit‑a d ultma-s n tenni i zi ittaca wenni yetteblan s Gaming, s unikutin niɣ s ca nniḍen. Kter ɛad iḥenjiren imeẓẓyanen d iḥudriyen, mintra beddan‑as zik, mintra ttallɣen di tnaɣit deg ikabliten.

Tiḥnjirin d iḥenjiren n yiḍa iman‑d ak‑d Smartphone / Fuṭu Pixabay/Andi Graf

Melmi ittemrusa Smartphone x missa n tɣuri, ittawi 30 % zi taynit n tḥenjirt/uḥenjir. Manaya ad t-teẓrem mala tekksem Smartphone i tarwa nwem. Ttxiyyaqen, ttɛeṣṣaben deɣya. llan ca tmuzzren. D manaya zi yettwaɛqal deɣya wenni zag‑s yetteblan.

Nzemmer a xaf‑s neqḍa?

« Wah ‑ maca wenni yetteblan yeqseḥ ad zzag‑s yeffeɣ » yeqqar Prof. Thorsten zi tseddawit n Bremen. Prof. Thorsten yettweṣṣa mamek imeẓẓyanen xelli la d imeqranen ad ggen planu i wass-nsen, ad dag‑s ggen planu i Smartphone, jer Sport, d umsagar ak lwacun d imeddukal, ad tili ijjen tseɛɛet niɣ tnayn deg wass n Smartphone.

Ɣer uɣimi ɣer Macca, ɣer usummet ixessa ad yagg°ej. Wenni i das-ittafen lesbab ad t‑yegg d tseɛɛet n ufaqi. ad iseɣ tseɛɛet ad t-tesfaq. Ɣa tɣuri ixessa Smartphone wer itteṭṭef amkan i Macina n leḥsab.

Aṭṭas n yewdan deg umaḍal sxeddamen Smartphone ɣa macca

Asyuri n wawal‑a merra, Smartphone yegru dag‑s merra min ntteg deg wass‑nneɣ. Nḥesseb dag‑s ussan, nettfaqa zag‑s, negga dag‑s librita … Maḥend ad zag‑s nessenqes, ixessa ad nedwel cwayt ɣer teqdimt, ad nagel takulast (lyawmiyya) deg uxxam, A negg tiẓemmimin (Notes) di lkiɣeḍ, Ad nerr tseɛɛed n tyaẓiḍt. Tudert n yiḍa tedwel teshel, maca terra-neɣ d inecraf. Nudes ayawya, maca wer nessin ayawya, nedwel wer nessin la d ixf‑nneɣ.

Ɣer ɛawed: Iyezzimen n tnefsect.. Mamec i kid-sen ɣa nemsurruf ?
                          Setta n yeklusay n macca !!

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....