Tidet ad tt-iniɣ di baba ad ɣer‑s rewwḥeɣ!?

Tala- Bits and Splits/Fotolia

« Lla d lla, wah d wah! », « lla wer ɣer-s bu unewwer (uɛennab) », iwaren‑a gmiɣ‑dd kid‑sen, ttesliɣ‑ten di yemma di. Xelli urid zi yemma waha, ra zi temɣarin nniḍen. As-tinid zi temɣarin waha. Yargazen am axmi wer ten-tecqi tidet.

Dinni tlata n wawalen i xef nbenna ass‑nneɣ, mkul ijjen d abrid-nnes:

  • Asɣun n tidet d azegrar.
  • Timenna n tidet ɛemmers ad zzag‑sent tawḍed.
  • Wenni yeqqarn tidet d nniyet waha.

Aṭṭas n trezzutin d tɣuriwin n tṣuṣyulujit d tepsikulujit iwḍent belli, iwdan di tudert di lweṣt n wegdud wer ttiwḍen mani xsen mala nnan tidet. Jer 50 d 100 n ixarriqen i d-ttawyen iwdan deg wass. Ca n imerezzuten di Ustraliyyen smunen‑dd iceṭṭiḥen iqqaren yewdan aṭṭas deg wass. ferzen‑ten x yargazen d temɣarin.

Am yargazen am temɣarin, sennej i lista dinni « I am Fine » (Aqqa-ayi mliḥ). Mayemmi ɣa nini s tidet mamek nella? mayen umi ɣer negg amnus deg iwdan ixf nɛizz, ad dasen-neccur azellif s ixumbal‑nneɣ baṭel. Melmi cem/k ittseqsa ca n yejjen « Mamek tellid? », wer ixes ad isel: « Cwayt waha, ɣer‑i imxumbal di taddart, tinɛacin qḍant, iḥenjan ….!« . Suyenni « Mliḥ« , « am lebda », « Ddenya tehna ». Urid d ca n uxarriq d ameqqran, d ṣṣwab waha!

I yenni n tnaɣit mamec nsen?

Llant ca n twalatin melmi attarras ittexs wer d iɣeṭṭer tiẓeɣwin s tidt x izellifen n yewdan i t‑yudsen. Bla ma nixḍer‑dd ca zi min yullɣen, ad neqqim ɣir jer tmeddukal d imeddukal. « Mamec d xaf-i d-yusa wemcaḍ-a »?. Udem n uqedduḥ, ad t/yini: « tbehdel‑icek/icem, wer teqqimed tettbaned tecnid ». Maca udem di llan idammen: « tecna, maca din min xa‑m/k d ittasen kṭer », yemken twalat nniḍen ad raḥen jmiɛ ɣer uḥeffaf/kwaffura, ad mcawaren x wemcaḍ!

Mani nettaf ixarriqen ɛawed ttiraren fuleɛleɛ, deg umuni, d tɣuni n tayri. » Tbanid tecnid »,waxxa ɣer‑s ɣa yili timeqyasin ttiberkanin x tittawin. Maca nesxarriq, ḥima wer itteqqes lḥal, niɣ ḥima ad neɛdel lxaḍer i wi nettxess. Maca wi i dd‑tṣaqaren tiɛeddurin: am « yemma tehlak » « ad raḥeɣ ɣa weḍbib » « ad raḥeɣ ɣa leɛzat », Ḥima ad yerwel zeg ufuɣ. Wenni ɣer‑s aṭṭas n yemxumbal: amezgaru d ccmat/(t)magwad(t) walu ɣer‑s tiseqdar i zi ɣa yfekk imxumbal‑nnes. Wiss tnayn, izemmer ad ittwafḍeḥ, ad yerni lɣerqet x tenni di yella.

Itxessa ad nessen maymmi wer neqqer tidet, d min d itaryen mala wer tt‑nenni. Ma nettcettiḥ ḥima wer nɣeṭṭer ifadden i yewdan i nettxess, qa tsemman d ixarriqen n ṣṣwab. Mala ad yezmen melmi ɣa ttwafeḍḥen, niɣ ad rnin lɣerqet x i yemxumbal xef netceṭṭiḥ, itxessa ad‑asen n aggwej.

« maca qa ixarriqen ḥaram ! »

Ɣer ɛawd:

d tidet? niɣ ttḥeccen x-aneɣ?

Iyezzimen n tnefsect.. Mamec i kid-sen ɣa nemsurruf ?

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....