Tazzla n tfawt : itran-nni nettwala deg ujenna wer qqimen

Anir Maziɣ

Tettaweḍ tazzla n tfawt di lxawi ɣer ca n 300 milliyun mitṛu di tsigunt (299,792 Km/s). Wer din bu ca n winat izemmar ad immutti s tazzla ktar zi tazzla n tfawt, s leḥsab mara yiweḍ bnadem ad ixtareɛ ca n winat ad zeg-s yugur s tazzla n tfawt, ataf izemmar ad yunnuḍ i tmurt 7 n twalatin deg ijjen n tsigunt.

FuturZone

Tiggʷej x-anɣ tfukt s 150 milyun Kilumiṭer, suya wer danɣ-dd-ittiweḍ ṭṭya-nnes ḥuma teɛdu 8 minut d 20 n tsigunin. Mani ɛad itran nneɣni i x-anɣ yugʷjen lemlayen n iseggusa n tfawt [1 aseggʷas n tfawt (light-year) = 9.4605284 × 10^15 mitṛu]. S uyenni itran-ni nettwala deg ujenna s tmeddit aṭṭas zzay-sen ttilin ḍḍuqẓen aṭṭas zeg-wami.

Itri-nni d-aneɣ-yudsen qaɛ qqaren-as « Proxima centauri », itri-ya nettwala ṭṭya n tfawt-nnes awarni 4 isggʷusa.

Mala din ca n itri yeggwej x-anɣ 100 milyun iseggusa n tfawt, tili iffer 4 milyun iseggusa zeg-wami, ad neqqim nettwala ṭṭya n tfawt-nnes 96 milyun iseggusa nniḍen.

Mala nxayel ca n ḥedd iggʷej x-anɣ 65 milyun iseggusa n tfawt ixzar-dd deg-neɣ izemmar ad ittwala ddaynasurat, mala iggʷej x-anɣ 4.55 milyar light-year izemmar ad ittwala asmutteg n tmurt.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....