Categories: Tussna

Tanfust uḥuli d yifis

Ij n wass, msagaren yifis d uḥuli. Yenna-s yifis : « ɛemmi aḥuli, texsed ad teqqimed teddred, wer cekk-ttetteɣ ? ini-ayi-dd tlata n tmeslayin d tidet ».

Yenna-s uḥuli : « d amezwaru, mli i ssneɣ a dd-awḍeɣ ɣer ufus-nnec, ttili ɛemmers kkiɣ-dd abrid-a ».

yenna-s yifis : « nican, d tidet ! ». Yenna-s ɛawed uḥuli : « wiss tnayen, mli (mri) i nniɣ i yewdan ẓriɣ-cekk uca wer dayi-teccid ttili ɛemmers umnen-ayi ».

Yenna-s yifis : « d wenni netta qebleɣ ». « Wiss tlata, mli wer dd-tusid tejjiwned zi manis i dd-tekkid, ttili wer dayi-tetticced merra akkud-a (lweqt-a) ».

Yenna-s yifis : « s ttisir, wer tennid ɣer tidet. Ɛemmers ma msagareɣ akked ḥedd d amiɣis anict-nnec ! ».

Jjin-tt-idd imezwura : « tamara d tiggʷdi teslemmad taɛrabt ».

Yerra-tt-idd ɣer tmaziɣt n Arif : Khalid BOUYAALA. Zi : « Il n’y a qu’un soleil sur terre ; contes, proverbes et devinettes des Touaregs», Kel Adagh. Mohamed Ag Erless

ejj Comment
ifsar‑it
Tags: Tinfas

Amaynu

PDF: Caca ‑ Tuf teqqen

SEHWAMT-ID SSA

8 avril 2021

Mayemmi ca n yirgazen d Ihindawiyen rezzun ad mquddan aked temɣarin?

Drus xmi ttemsaḍafeɣ deg usafar-inu di tmurt n Lhind, ula kṭer deg ibilajen d ledcur…

6 avril 2021

Tapsikulujit ‑ Taxrazt 3

https://youtu.be/SvOGklCxqo8

5 avril 2021

Akitu: lɛid aqdim qeɛ deg umezruy

lefraḥet n isuriyen di Lqeḥṭaniya ḍarreɛ n Surya, s lɛid n "akitu", ass n 1…

3 avril 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar