Tanfust uḥuli d yifis

Ij n wass, msagaren yifis d uḥuli. Yenna-s yifis : « ɛemmi aḥuli, texsed ad teqqimed teddred, wer cekk-ttetteɣ ? ini-ayi-dd tlata n tmeslayin d tidet ».

Yenna-s uḥuli : « d amezwaru, mli i ssneɣ a dd-awḍeɣ ɣer ufus-nnec, ttili ɛemmers kkiɣ-dd abrid-a ».

yenna-s yifis : « nican, d tidet ! ». Yenna-s ɛawed uḥuli : « wiss tnayen, mli (mri) i nniɣ i yewdan ẓriɣ-cekk uca wer dayi-teccid ttili ɛemmers umnen-ayi ».

Yenna-s yifis : « d wenni netta qebleɣ ». « Wiss tlata, mli wer dd-tusid tejjiwned zi manis i dd-tekkid, ttili wer dayi-tetticced merra akkud-a (lweqt-a) ».

Yenna-s yifis : « s ttisir, wer tennid ɣer tidet. Ɛemmers ma msagareɣ akked ḥedd d amiɣis anict-nnec ! ».

Jjin-tt-idd imezwura : « tamara d tiggʷdi teslemmad taɛrabt ».

Yerra-tt-idd ɣer tmaziɣt n Arif : Khalid BOUYAALA. Zi : « Il n’y a qu’un soleil sur terre ; contes, proverbes et devinettes des Touaregs», Kel Adagh. Mohamed Ag Erless

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d agwatimali, iddaren jar 1921 d 2003, d tiquḍaḍin aṭṭaṣ maca deg-sent tibratin ullɣent, ɣer-sent laggʷaj...