Categories: Tussna

Taḥjijjat i yeggin taḥeryaḍt: Taṭiyurit n arrwina.

Am ca n wexmar n qundɛa i yeqqnent timeslayin n dduniyt‑a ca ɣer ca. Niɣ mcubcent kter ? Zemmrent tmeslayin d timeẓẓyanin umi wer netterri taynit, ad ssugurent dduniyt? Taṭiyurit n arrwina terr-d x iseqsan‑a.

Mamec mala teffɣed tminut tɛeḍled zi taddart, injem-ac utubis. ad tettrajid x utubis- nni i dd ɣa asen awarn‑as, i ɣa yennaɣen di kula n webrid ict tseɛɛet. Ttuɣa teggured ɣar wemsawal amezwar x ca n lxedmet ttuɣa teddefɛed‑as. Ad tawḍed tɛeḍled, s uyenni wer dac-t‑tticcen ca. Ammu i txeddem taṭiyurit n arrwina. Timeslayin‑a d umseḍfar‑nsent d later‑nsent, qqaren xaf‑s ayt leḥsab (Imatimatiken): war-asettir (non-linear).

Mli teffɣed ɣir cwayt zik, ataf teṭṭfed lxedmet‑nni. Aɛeṭṭel n tminut, yegga ijj n ssenslet d jjdid i mamec ɣa yeɛdu wass. Taṭiyurit n arrwina teqqar belli ibeddilen d imeẓẓyanen, zemmren ad arwnen timeslayin meɣrent. Ad yarrwina asistim-nsen yekmel. mayen umi qqaren « Later n tiḥjijat » ittawi‑dd: Melmi teccat tiḥjijat deg wafar, thezza lhawa cwayt drust. Ahezzi nni ma yejhed ma yerxu, di mant jjihet… Izemmer ad ɣer‑s yili later yemɣer. Ad yegg ijjen ssenslet d tamaynut i wsistim amen yekmel.
Senslet‑a ttmernint‑idd ɣer‑s texrazin, ar ɣa yedwel beddu‑nni nesseɛqer, d ijjen tḥaryaḍt temɣer di ca n tmurt nniḍen. Da neqqar‑as « wer nettessen manis i dd‑kkint », wi yellan d lesbab ?

D manaya ig ittejjan leḥsab n ujenna yeqqen urid mamek nessen ɣer lɣeṭṭ d usemmiḍ waha, maca ɣar waṭṭas n tmeslayin d timeẓẓyanin nniḍen. Lehmu n tmessi n kuzina waha, iẓemmar x cwayt n iseggusa ad ibeddel anẓar s tfuct!
Mala tbeddel ɣir ijjen ḥajet di beddu, ad ibeddel kulci. ibeddilen n war‑asettir aqqa-yen di qaɛ igran. Am Astrunumi (tussna n yetran), niɣ mikanika n wanict (quantum mechanics), abyuluji… Ula d tasusyulujit. S uya tettwaḥsab tatiyurit n arwina, zzat i theory of relativity n Einstein, d mikanika n wanict, zi tmeslayin yeggin tagrawla di tussna di lqern n 20.

Ɣer ɛawd: 
Layzer: Aqesses n tfawt yeḥkem dduniyt.
Anẓar s yiẓra x tmurt d tziri.

Majid Aqerɛi

Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A.…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi…

21 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES…

19 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar