Sḥab jimat ggin ameknaw iɣerḍayen.. Ammu i tenna ict tɣuri.

Tiweḍ ict tɣuri amenεad i tettwagg, belli inni ittexsen ad d-awyen aṭṭas n jimat (llaykat). Tabridt n uxarres-nnsen tegga ameknaw tenni n Iɣerḍayen, xmi ttexsen ad ḥerḍen x macca. Ca n imerzuten aqqa-yen deg Umarikan d ca n tmura n Uruppa, ufin belli tizemmar ig ittegg bnadem ḥuma ad yaca s lhimmet n jimat. Jarkṭer xminni ittaca s jimat ila netta d ca, ittic-as manaya taycit n “awardi”. D ta d tabridt iḍeffren iɣerḍayen ḥuma ad d-awiyen awardi n “macca”, alaḥsab mayen tenna Daily Mail.

S ijjen tebridt yettwassnen s “imeknawen n leḥsab” i zi iqqnen imerzuten jar “llaykat” d “welmad s uwardi”. Wanita d ijjen wawal aqqa-t di tepsikulujit i yeqqaren belli imsurrufen ttilin ttwaεarnen, ttwaseggaden xminni i nettic awal i bab-nnsen.

Alaḥsab tiɣuri-ya tanita εawed, i zi zemmren ad x-as bnan maḥend ad awḍen ɣer ca n tebridin d timayutin i zi ɣa sgenfan zeg imxumbal n umusurref aked tiraccwin tisusyutin ameknaw Facebook d Twiter.

Yenna Upsikulug i yeggin tiɣuri-ya, di tesdawit n NewYork, David Amodio belli “iwdan xmi ttadfen deg isiten-a n traccwin tinamunin ḍeffaren ddsas n welmad s uwardi, ameknaw merra imudar.”

Yenna εawed tarezzut-a tejja-aneɣ a nefhem mayemmi aṭṭas n midden qqnen ixef-nnsen aṭṭas ɣer traccwin tinamunin.

S tɣuri-ya ta, wwḍen ad sfesyen ca n melyun n tefsarin, ttεeqqabent ɣer 4168 n midden. Taseḍma n imerzzuten ufin belli renniyen deg wammas n nnumrawat n “llaykat” i yettrajan. Inni isxeddamen tiraccwin tinamunin ameknaw Facebook. Rennin zi tefsarin-nnsen cḥal mma weyyen-d aṭṭas n jimat, mala wer d-weyyen walu, sneqqasen zi tifsarin-nnsen.

ɣer εawed : Amẓiwen – Monsters : Film n Aksel Rifman

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....