Min yeɛna Linux?

@ipshel

Linux d ij n usistim n usexdem. am netta am Windows, iOS, Android d macOS. Asistim usexdem, netta d ijj n uprugram lxedmet ness: issawal ik macina, issewjad mimurya i ca n uprugram irezzu ad ibda lxedmet ness.
S min ifsussen: asistim usixdem netta illa d bab n taddart. netta (itkellafen) s marra min ḥdajen prugramat nneγni, d marra min iqerrben γer macina.

Linux aqqa‑t mani ma di dunnect. nzemmer anini, bla Linux wer tilli ddunect mamec ttella rexo. Linux isxeddam marra 500 n supercomputer imezwura ijehden qaɛ. 25 n isiten imezwura di ddunect xeddmen s server n Linux. 96% zi melyun n server i yellan jehden, ssexdamen Linux. Tilifun ni γarek deg ufus, dagess edssass s Linux.

Linux ibaned deg 1991 x ufus n Linus Torvalds. Awarn-as Netta d Richard Stallman smunen lxedmet nssen s tnayen ssufγend Linux/GNU deg 1992. Sminzi Linux wahdess niγ GNU wahdess wallin ca d sistim usexdem. GNU tuγa ixess‑as min γer‑s γer Linux. Linux min γer‑s γer GNU. zeg lexdenni nitni munen. waxxa neqqar Linux waha. Maca qa nettat d Linux/GNU.

Linux

Tasγart n Linux deg umihzwar n isistimen usexdem itt-waggen i Desktop niγ Laptop. ttrah treni aseggas awarni usseggass. sminzi iwdan bdan ttessnen lemmliḥ i dag‑s di Linux. Linux netta batel. wer xaf‑s txellised walu. Wer yelli ca am Windows itehdajan « License ». Linux wer dagess tiffed la ivirussen, la « malware », wer itabluki, wer tteḥdijid ca kul simana ad tfurmatid.

Linux d tilelli.  Tirelli ness tussa‑dd zi tfilusufit n open source. lḥajet ittilin open source telli tcarrec aked yewdan marra.  malla neksi Windows, ad t‑naf netta ibelleɛ. nzemmer ad t‑nessexdem waha. Wer nzemmer a nẓer lkud ness izi tid-saqqaren. wer nzemmer a dag‑s neɛdel mamec nxes neccin. Ɛawed wer nzemmer ad t‑nefssar aked ḥed nneγni.

Linux lla. tzemmared ad teẓred lkud i zi t‑xedmen. a dag‑s tbedled mamec texsed cek. γer‑k lḥeqq ad zzag‑s tegged min texssed bla ma ad tug°ded zi hedd.
« Open source« ‑nni yejjit ad yili netta damezwaru di sikuriti. Minzi iwdan marra di dunniyt zemmaren ad ɛedlen Linux mamec xsen. manayani i yejjin iwdan tmunan mahend ad ɛedlen ifayuten  i dag‑s deg usistim.

Tzemmared ad tessahwid Ubuntu i yellan d Linux. ad tessḥarqed di USB. ad zzag‑s txedmed:

Ubuntu: https://ubuntu.com/download/desktop

Mamec γer tesḥarqed di USB: https://ubuntu.com/tutorials/create-a-usb-stick-on-windows#2-requirements

Ɣer ɛawed: Tutlayin n uprugrami: Itxessa ad tebdi s « C »!

Ilyahoo Proshel
Ilyahoo Proshel
Azul. Qqaren-ayi lyahu!

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....