Manaya ɣa teḥḍid mala tesɣid Laptop

Deg ijjen lweqt qbel i Laptop, ttuɣa nettseqsa x Tribizyun, Pc, taɣardat, aklabyi… Maca rextu kurrci imun di Laptop. Aṭṭas n yewdan wer ssinen min ɣa ṣɣen, ttseqsan x yismawen, niɣ x RAM waha, niɣ cḥal ikessi.
Da, adawem iniɣ minumi ɣa terrem qaɛ taynit.

Anict uya ixessa ad yiri.

Mala tsxeddamed Laptop di taddart waha, Panṭaya n 15″ niɣ n 17″ tekfa. Maca tkessit ɣa tesdawit niɣ ɣer lqehwa, ixessa ad terred taynit i lmizan, ad yili days 1,5 kg waha, wer tɛeddu Panṭaya nnes 14″. Iɛeddel i tkessid deg uqrab, ɛawd yefsus.
Ḥima ad tesned cḥal n Inch dag‑s, ixessa ad tweẓned zi teɣmert ar taɣmert (xzer Fuṭu) min ɣa tafed s usentim, rrit ɣa Inch (1 Inch = 2,54 cm)

Anict uya ixessa ad yeksi Laptop.

Laptop n taddart, ixessa mala drust 8GB di RAM, Memoriya n daxel (Hard disk) ixessa ad teksi ar 1000GB, Lkartet n tteswirt 4GB (Graphic Card), mala ttirared dag‑s, niɣ tɛeddled ifuṭuten d ifilmen.
X manaya, mliḥ mala dag‑s Hard disk n SSD waxxa n 128GB yekfa, minzi ittari yeqqer deɣya x wenni n HDD. Tazrut n Laptop ixessa wer ttili qell i 7 n tseɛɛatin mala tsxeddamed bidyu. Ma ttekes‑as Panṭaya, niɣ tnezlay 360°, niɣ d Ultrabook (dazdad aṭṭas). Wenni yettɣima d arrcuq waha.

Err taynit i Processor, adaf d wufuɣ.

Iḥrayfiyyen tweṣṣăn s Intel Core i5, niɣ Core i7, Di lweqt‑a, ixessa ad yili ittawi adaf n USB‑c, Usba-3.0, HDMI. Panṭaya mala drusst a day‑s yili HD, ḥsen ɛad Full HD (1920X1080 Px).

Mala n AMD, a dag-s yili beɛda 4 n tɛeqqayin (Cores), ad yawi mala drust: 1,60 GHz, a dag‑s yili Turbo, ḥima wer ittebluki. Turbo mala drust 3 GHz.

Xzerm bidyu‑ya ḥima ad tsnem mani ɣa tafem marra timeslayin‑a di Laptop niɣ di Pc.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....