Mamec ittessen ubellirej ma izemměrr ad ibedd di targa?

Ɛebdessamad Zeryuḥi

Xmi aman d imezdagen, abellirej izemmer a dd‑yeksi zeg ujenna anict i tulleɣ targa. Maca mala icekk ittrusa x uɣezdis‑nnes. Xenni ittadef cway cway di targa ḥuma ad issen anict ullɣen waman.

Ibellirjen wer ssinen ca ad fetḥen mliḥ, maca waxxa amenni wer ɣerrqen ca mala udfen deg wamen yullɣen, mani wer zemmern ad bedden. 

Ibellirjen yemmaren iselman deg waman i yullɣen jar 20 d 40 cm. Tteɛjiben‑asen waman imezdagen mani ttbanen iselman mliḥ. Minzi deg waman imezdagen ɛlaḥal lebda ttwalan tisi n targa niɣ n yiɣzar.

Tala: quest.nl

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....