Categories: Tussna

Lqehwa, cḥal wer yeddarin? cḥal yeddarran?

Lqehwa s lqanun teṣbaḥ i ddat nneɣ, manaya nesnit zi melmi. Maca min ixes ad yini « s lqanun »? Ijjen trezzut d tamaynut tiweḍ ɣa cḥal n lqehwa deg wass i nzemmer a nsu bla ma thelkaneɣ.

Wenni idd‑iteffun x lqehwa, mala wer t‑yeswi yetɣima wer yetwili, wer itxess ad ɣer‑s yessiwel la d ijjen. Mkul ijjen d lqehwa nnes, mkul ijjen mamek das tetteɛjib. Anict n min iteffɣen di ddunect n lqehwa mkul ass, mala nḥesbit d ttinɛacin, ad aneɣ iwedder leḥsab.

Aṭṭas n yewdan tteslid zzag‑sen: senqess zi lqehwa, qa d taɛeffant, Akufayin wayeḥli. Aṭṭas n yewdan sessent s undemmi, ttexsen ad das beɛɛden.

Ict tkaffect? tnayn, niɣ d ɛecra deg ass?

Aneɣmis yecnan d amzwar: Lehlak n wul d watansyu tegga‑s trezzut ijjen lḥedd n lqehwa yeuɛɛla. Imussnawen n tesdawit n « South Australia » ufin belli tzemmred ad teswed ar setta n tfenjalin deg wass bla ma ategwed. Amussnawn di UniSA Dr. Ang Zhouand d Teprufissurt Elina Hyppönen zi Australian Centre for Precision Health iwḍen belli:
Iwdan isessen ar setta n leqhawi deg wass, niɣ inni isessen tnayn waha, temsar‑asen di min yeqqnen ɣer lehlak n wul am yenni wer t‑isessen qaɛ. Marra wer llin ca x tma n lehlak n wul. Xelli ɛad inni wer t‑isessen yettmerni ɣer‑sen arrisk n lehlak s 11%. inni isessen lqehwa umi yekkes ukafyin s 7%. inni isessen ar setta deg wass 22%.

Tarezzut x 340.000 n yewdan

Tarezzut ittwafsren x ‘The American Journal of Clinical Nutrition‘ , Dr. Zhouand d Pruf. Hyppönen xzern seḥḥet n 347.077 n yewdan di lɛumur‑nsen jar 37 d 73 iseggʷusa, Data nsen temmeksi-dd x UK Biobank, ufin zzag‑sen 8.368 helken zeg ul.

Zi setta n leqhawi deg wass, ibedda lxaṭar

« Lehlak n wul, ittmerni s walay n wattansyu, aneggar‑as yeqqen aṭṭas ɣer ukufayin » i yenna Hyppönen.
« Ḥima ad yeqqim wul mliḥ, ad yexdem mliḥ, ixessa iwdan wer sɛeddin i setta n tfenjalin (ṭṭasat) n lqehwa deg wass. Di trezzut i negga, nufa iwdan i helken marra sessen niɣ ttuɣa sessen ktar zi setta mkul ass, inni isessen qell, nufa‑ten aqqayen mliḥ »

Ɛer ɛawd:

Nzemmer a neqqas macca s umeẓẓuɣ?

Majid Aqerɛi

Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar