Ha mamec ɣa tegged ad tesneqsed zi tidi deg unebdu?

Amxumbel n tidi, zeg imxumbal itteggen aṭṭas n usedḥi i yiwdan i di yella tidi. Ula kter i yiwdan itteddren deg imukan i di yella leḥmu aṭṭas. Maca nzemmer ad dd-nessenqes zeg umxumbel-a mala neḍfar mayen qqaren imussnawen.

Senqes zi macca yeḥman d lkafiyin

Aṭṭas n yiwdan sessen ɣir lqehwa ass amen yekmel, niɣ ttetten ca n maccat di yellan leɛṭur iḥarren ameknaw libzar niɣ d lfelfel iqqsen, maca asit n « webMed » iqqar belli ixess iwdan i di yella tidi ad agg°jen x ddegg-a n macca minzi trenni di tidi. Asit n « men’s health » yeqqar ila iwdan ixess-asen ad ccen lxuḍret d macca mindi yella ẓẓenk d maccat ameknaw lluz d teɣyayr minzi senqqasent zi rriḥet taεeffant n tidi.

Yireḍ arruḍ asebḥan

Mala tyireḍ arruḍ yeḥsar ataf ttejjan leεwin wer ittenhezzi ca mamec i das-ixess. Mayen ittejjan tiddeɣt ad tedded aṭṭas. Aṭṭas n imussnawen qqaren ixess iwdan ad yirḍen arruḍ d imiriwen tiri ttwaggen s « lkettan » ḥsen εad. Niɣ llan ca n markat n warruḍ ttekksen arriḥet n tidi, qqaren-asen i ddegg-a n warruḍ « Anti-Smell Clothes ». Σawed qa kulur n warruḍ la d netta ɣer-s lhimmet-nnes, iwdan ixess-asen ad yirḍen arruḍ ɣer yella kulur innurẓem, maḥend wer issidif ṭṭya n tfuct, maci ameknaw kulurat i yeqqnen am uberkan… i dd-issadafen ṭṭtya n tfukt.

Dewwec s waman isemmaḍen

Aṭṭas n yiwdan itteɛjib-asen ad dewwcen s waman yeḥman, maca qa manaya irenni di tidi. Minzi aman yeḥman reẓẓmen tixubay timezzyanin ɣer-neɣ di arrimet-nneɣ, uca tidi tettcercur. S uya, ḥsen bnadem ad idewwec s waman isemmaḍen itteqqnen ddegg-a n txubay timeẓẓyanin. Imussnawen qqaren ila ḥsen bnadem ad issireḍ s ijjen ssabun ittekksen lbaktirya, minzi mala txelleṭ lbaktirya aked tidi, manaya ittic-dd ijjen arriḥet d taεeffant

Leḥmu n wemkan mani tellid, ɣer-s lhimmet-nnes

Maci marra yiwdan ɣer-sen klima, maca tzemmared ad tegged ca n tmeslayin minzi i ɣa teḥḍid tirɣi n arrimet-nnek. D amezwaru qqen tiburjatin s arrwaq maḥend ad wer dd-ittidef ṭṭya n tfuct. Mala tettwalid ad tenhezzed aṭṭas, ḥsen ad tejjed manayenni x ssbeḥ niɣ ar ɣa iggur ad teɣli tfukt. Gg ca n ṭṭebsi n wedfel zzat i ca n farfira, minzi ad iɛawed ɣer ufewwej d usesmeḍ n wexxam.

Kkes x-ak tidi, s ca n tebridin hewnent

Timijja (Ssalmiya s Teɛrabt niɣ Selvia) d ijjen marka n rrbiɛ tzemmred ad tesnenned aked waman, niɣ ad zzag-s tegged zziyt. Timijja tettεawan aṭṭas ɣer tikkest n tidi. Ula d lxell la d netta ittekkes tidi. Su ijjen tnayen n tɣenjayen n lxell x tuffut. Ijjen tɣenjayt s lxell acemlal, wenniḍen s lxell n tteffaḥ.

Mala walu qaε, raḥ ɣer weḍbib

Mala teḍfared marra tibridin-a uca walu, hiwa xenni ixess-ac ad traḥed ɣer weḍbib. Maca imussnawen qqaren aterras wer ittriḥ ɣer weḍbib ila mala teḥfa-as qaε. Iḍbiben zemmren ad senqsen zi tidi, x webrid n ca n tseynaf n lbuṭuks, niɣ bnadem ad igg apparasyu ḥuma ad ikkes lɣudad n tidi.

Tala: DW

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....