d tidet? niɣ ttḥeccen x-aneɣ?

d tidet? niɣ ttḥeccen x-aneɣ? minzi ɣa nessen ineɣmisen ma d tidet?

Mkul ass ttaryen-dd ɣar Internet ruruf n ineɣmisen, tizemmimin (Posts) d ibidyuten. Ma d ineɣmisen n tidet, ma d ixarriqen/icettiḥen waha? ammu i ɣa tesnem.

Jjurnal n umaḍal!

Min nettaf di facebook, Twitter niɣ min d-sqadan di whatsapp, ɣir ad day-s tcekkem drust waha, ksi zzag‑s tnayn tlata n iwalen sars‑it di Google:
Ma fsarent jjurnalat imeqranen? niɣ issiwel xaf‑s ca n tribisyun n ca n tmurt?
Ma yenna xaf‑s ḥedd ktar zi min tufid deg uneɣmis‑nni?
Melmi i d-yemmers uneɣmis twalat tamzegarut? Wadji zeɛma d aqdim?
Tzemmared ad turzud x ijurnalisten di Facebook ad ten-tesseqsid, mamek tzemmard ad tesqaded tabrat di facebook i ca n ujurnal d ameqran, ttilin ɣer‑sen ixeddamen kellfen s tebratin n facebook d tarezzut x tidet n ineɣmisen.

Sizdi tala.

Malla wer tufid ca di Google, xzer mliḥ aneɣmis‑nni manis i dd‑yemmeksi, d wi t id-yefsern.

  • cḥal zegʷami yella ɣer‑s leḥsab di facebook niɣ Twitter …?
  • min ttuɣa d ifesser qbel, ma d tidet, ma marra d ixarriqen waha ?
  • cḥal nyewdan i yefsaren (partajan) min yura? min ɛnan yenni?
  • leḥsab-nni ma s yisem nican d teswirt? ma ɣer‑s tareccin tazegzawt n facebook? wi ɣer‑s deg imeddukal?

Xmi ittiri leḥsab n Facebook niɣ n Twitter d amaynu (d jdid) ɣer‑s drust n imḍeffaren, ssen belli ixessa ad tawyed ḥadur, minzi s ilesawen nniḍen am teglanzit d tefransit yedja (« Social Bot »), d ijjen uprugram izemmaren ad isenneɛ ineɣmisen ad ten-yefser, mani ɛad d min umi izemmer bnadm!
mara aneɣmis yeqqen ɣar ca n Site, ixessa site-nni ad iban d amezdag, wer day-s ca arriklam yujar ineɣmisen d imegrad (articles).

tarezzut x ineɣmisen n weydud niɣ n tussna, tzemmard ad turzud s irsawen nniḍen umi tessned x uneɣmis-nni, ɛad kṭar ineɣmisen n tussna, ttwafsaran s waṭṭas n tutlayin, deg waṭṭas n tmura, maca waxxa amenni, ixessa ad irin deg ijurnalen yettwassnen.

Ttṣawar d ibidyuten.

Ttṣawar azyen ameqran-nsen wer ttirin ca ɛedlen niɣ beddren, maca ttawyen‑ten‑dd deg umkan urid nsen. Ad tettafed yessawal x uɣewweɣ di ca n tmurt, s ttṣawar n ca n tmurt nniḍen.

google deg uprugram‑nnes « Google lense » niɣ direct di « Google images » tzemmarm ad zzag‑s turzum x tteswirt, ad tjebdem melmi d mani qaɛ i tettwafser.


Ibidyuten ra d nitni zemmern ad day-sen beddlen awal, niɣ a dag‑sen qessen ad slesqen, di tarezzut, tzemmarem ad teksim ijen tewlaft zi bidyu-nni (screenshot) ad tt-teggem di google lense, niɣ « Google images » mamek tzemmarem ad tesxedmem aprugram n Amnesty yarezzun x ibidyuten.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....