Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Atiliskup n »James Webb« yesqad-dd ifuṭuten d imaynuten zeg ujenna. Twalat-a deg-sent »ipilarn n twaggit (Pillars of Creation)«, 6500 al 7000 n iseggusa n tfawt i iggʷjen ipilaren-a n ugaz d tɛejjact x tmurt. Tteswirt-a tettɛawad tɛddel tenni i das yezwaren n utiliskup n Hubble, deg-s tfawt d ikuluren ḥsen.

Udem amaynu n tewlaft i dd-yusin zi Hubble deg 1995, tessufeɣ-itt-idd NASA ass n larbeɛ 19 ktuber 2022, telt chur zegʷami i tent-isewwar utiliskup n »Webb«.

Tlalit n yetran

« Tteswirt-a n jjdid ad tɛawen imussnawen ad ɛedlen imudilen n tlalit n yetran i xef xeddmen, ataf zemmarn ad ḥesben cḥal n yetran idd-ilulen, cḥal n ugaz, d cḥal n tɛejjact yellan deg ij n wemkan » i Tura Nasa>, »Ipilarn n twaggit«, ksin-dd isem-a, minzi mmalen-aneɣ-dd, mamek d xellqen yetran.

Fuṭu: Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach / NASA, ESA, CSA, STScI, and Alyssa Pagan (STScI)

Tibulatin nni tizeggʷaɣin kecfent barra i ipilaren di tteswirt, d itran d iḥudriyyen, deg ugaz-nsen, d jjehd n tnejbadt-nsen, d leḥmu i deg-sen, zeg-s idd-lulen itran d jjdid, tura Nasa. Ca zeg ifiran idd-ittban am iɣzran n tmessi (Lava), inni d itran aqqa-yen ɛad di tlalit-nsen, ataɣ ɣer-sen ca n myayat n luluf n iseggusa waha.

Atiliskup n « Webb » ɛicrin n iseggusa tbenna deg-s Nasa, teḍleq-as di 25 dujenbir 2021 deg ujenna. yiweḍ iswi-nnes amezwar di cehar. « Webb » x-as atecri yemɣer-dd ad ibeddel tusna n wastrunumi, minzi ttsawer i dd-ɣa-yesqada, deg-s tifraz mliḥ, ataf izemmar ad iɛawen imussnawen ad rnin ad ssemɣarn zi tɣuriwin d trezzutin-nsen.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....

Imussnawen wwḍen ad ssnen mamec igga wudem n Ramsis II awerni 3300 usegg°as x lmewt-nnes.  

Deg wass n 28 cutenbir i dd-ɣa-asen, iggur ad dd-mmlen deg uɣawas n “iẓewran d wafriwen” (des racines et des ailes), ass n 28...