Categories: Tussna

Aselmed ntmaziɣt d kuruna, min inejmen i yiṭan ikemmel x-as bujeyyar !

Le Rifain

A negg axmi neqqen tiṭṭawin x merra min dd-iqewwren d imɛunnaj i wenni i umi qqaren aselmed n tmaziɣt di Lmeɣrib, a negg axmi nesniɛmil numen ixf-nneɣ illa nican nerra acal x iẓewran zegga i nesseftuttes tifinaɣ x ca n sekwilat, zegga i nenna aqa tamaziɣt aqqa-tt di tseddawit, aqqa-tt deg wammasen n wesmutteg, aqqa-tt di sekwilat… a negg axmi wer neẓri walu, maca a nbedd ɣer yijj n useqsi: matta uyenni n uselmed n tmaziɣt aked lebla-ya n kuruna?

Da, yeffuk a nezzelz taɛejjajt, ḥuma a nessen aqa mala ttuɣa neqqar wuh x yemxumbal n uselmed n tmaziɣt di sekwila tameɣrabit, lexxu yedwel d wuhtayen! mayemmi?

Amen nessen, imeḥḍaren di sekwilat n Lmeɣrib yallah qqaren tlata n tseɛɛatin n tmaziɣt i ssimanet. Manaya qbel i kuruna. Ma zegga i dd-tban kuruna, tedwel d tseɛɛet d wezgen waha. ittsemma aḥenjir i ttuɣa yeqqaren tlata n tseɛɛatin n tmaziɣt kul simanet, lexxu yedwel yeqqar azgen n wanict-uyenni i ttuɣa yeqqar waha (tiseɛɛet d wezgen). tiseɛɛet d wezgen-nni ibeṭta-tt x mertayen. ijj n twala ad iɣer 45 n tminutin, twalat nniḍen 45 n tminutin ɛawed.

Amselmed n tmaziɣt ideḥḥa ineggez di sekwila ssa ɣer da, ad yadef ɣer yina, a kid-sen yeqqim yallah 45 n tminutin, a t-ttwalid yeffeɣ-dd, iruḥ ɣer yinniḍen ɛawed.

Lḥasul, tamaziɣt meskina di sekwila tameɣrabit, a negg axmi nsellem illa neqqar-itt, illa nessɣara-tt, maca tidet wer x-as yergib ɣir rebbi d yinni i yessnen tagdurt-a min deg-s.

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A.…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi…

21 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES…

19 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar