Aselmed ntmaziɣt d kuruna, min inejmen i yiṭan ikemmel x-as bujeyyar !

Le Rifain

A negg axmi neqqen tiṭṭawin x merra min dd-iqewwren d imɛunnaj i wenni i umi qqaren aselmed n tmaziɣt di Lmeɣrib, a negg axmi nesniɛmil numen ixf-nneɣ illa nican nerra acal x iẓewran zegga i nesseftuttes tifinaɣ x ca n sekwilat, zegga i nenna aqa tamaziɣt aqqa-tt di tseddawit, aqqa-tt deg wammasen n wesmutteg, aqqa-tt di sekwilat… a negg axmi wer neẓri walu, maca a nbedd ɣer yijj n useqsi: matta uyenni n uselmed n tmaziɣt aked lebla-ya n kuruna?

Da, yeffuk a nezzelz taɛejjajt, ḥuma a nessen aqa mala ttuɣa neqqar wuh x yemxumbal n uselmed n tmaziɣt di sekwila tameɣrabit, lexxu yedwel d wuhtayen! mayemmi?

Amen nessen, imeḥḍaren di sekwilat n Lmeɣrib yallah qqaren tlata n tseɛɛatin n tmaziɣt i ssimanet. Manaya qbel i kuruna. Ma zegga i dd-tban kuruna, tedwel d tseɛɛet d wezgen waha. ittsemma aḥenjir i ttuɣa yeqqaren tlata n tseɛɛatin n tmaziɣt kul simanet, lexxu yedwel yeqqar azgen n wanict-uyenni i ttuɣa yeqqar waha (tiseɛɛet d wezgen). tiseɛɛet d wezgen-nni ibeṭta-tt x mertayen. ijj n twala ad iɣer 45 n tminutin, twalat nniḍen 45 n tminutin ɛawed.

Amselmed n tmaziɣt ideḥḥa ineggez di sekwila ssa ɣer da, ad yadef ɣer yina, a kid-sen yeqqim yallah 45 n tminutin, a t-ttwalid yeffeɣ-dd, iruḥ ɣer yinniḍen ɛawed.

Lḥasul, tamaziɣt meskina di sekwila tameɣrabit, a negg axmi nsellem illa neqqar-itt, illa nessɣara-tt, maca tidet wer x-as yergib ɣir rebbi d yinni i yessnen tagdurt-a min deg-s.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....