Categories: Tussna

Arbiɛ n lkif : Minumi ineffeɛ bla akeyyef ?

Anir Maziɣ:

Ittwaḥsab arbiɛ n lkif (Cannabis) zi taẓẓut taqdimt deg umaḍal, Icinwiyen wcin-as ijjen waddur yemɣer ujar zi ɛecralaf (10 000) n isegg°usa zeggami, minzi dag-s aṭṭas n nnfeɛ.

Ggin zag-s asafar (ddwa) i waṭṭas n waṭṭanen (lehlakat) am buzellum d Malarya. Zzerriɛet-nnes tettwaḥsab d asadur amenzu (Primary foodstuffs), ifilan-nnes illa  d tanga tamenzut (Raw material).

Iḍa, maccat i di tella zzerriɛet n lkif temmerni di ssuq. Deg Uliman tekter aṭṭas zzerriɛet n lkif (tenni iqeccren d tenni wer iqeccren) di leswaq zeggami tedwel ḥessben-tet zi super-food minzi teccur s ubitamin E d ubitamin B12.

Lkif d arbiɛ imeten, wer yeḥdij bu waṭṭas ḥma ataf ad yeɣmi, aɣemmuy-nnes s tazzla iqeṭṭa x arbiɛ yeḍḍerran, manaya ittejja lanegri walli s uɣil ad t-tegged. s uya, itwaḥsab d ameddukel i twennaḍt (Environnement).

tala : DW

Majid Aqerɛi

Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

PDF: Caca ‑ Tuf teqqen

SEHWAMT-ID SSA

8 avril 2021

Mayemmi ca n yirgazen d Ihindawiyen rezzun ad mquddan aked temɣarin?

Drus xmi ttemsaḍafeɣ deg usafar-inu di tmurt n Lhind, ula kṭer deg ibilajen d ledcur…

6 avril 2021

Tapsikulujit ‑ Taxrazt 3

https://youtu.be/SvOGklCxqo8

5 avril 2021

Akitu: lɛid aqdim qeɛ deg umezruy

lefraḥet n isuriyen di Lqeḥṭaniya ḍarreɛ n Surya, s lɛid n "akitu", ass n 1…

3 avril 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar