Arbiɛ n lkif : Minumi ineffeɛ bla akeyyef ?

Anir Maziɣ:

Ittwaḥsab arbiɛ n lkif (Cannabis) zi taẓẓut taqdimt deg umaḍal, Icinwiyen wcin-as ijjen waddur yemɣer ujar zi ɛecralaf (10 000) n isegg°usa zeggami, minzi dag-s aṭṭas n nnfeɛ.

Ggin zag-s asafar (ddwa) i waṭṭas n waṭṭanen (lehlakat) am buzellum d Malarya. Zzerriɛet-nnes tettwaḥsab d asadur amenzu (Primary foodstuffs), ifilan-nnes illa  d tanga tamenzut (Raw material).

Iḍa, maccat i di tella zzerriɛet n lkif temmerni di ssuq. Deg Uliman tekter aṭṭas zzerriɛet n lkif (tenni iqeccren d tenni wer iqeccren) di leswaq zeggami tedwel ḥessben-tet zi super-food minzi teccur s ubitamin E d ubitamin B12.

Lkif d arbiɛ imeten, wer yeḥdij bu waṭṭas ḥma ataf ad yeɣmi, aɣemmuy-nnes s tazzla iqeṭṭa x arbiɛ yeḍḍerran, manaya ittejja lanegri walli s uɣil ad t-tegged. s uya, itwaḥsab d ameddukel i twennaḍt (Environnement).

tala : DW

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....