Ajenna s kamira: umi qqaren cwayt n ttsawar!

Deg umḥizwar n « Astronomy Photographer » i di ttemḥizwaren mkul aseggas imkessin n kamira s ttsawar n ujenna. Tḥeṭṭer din tikkest n leɣben. Ajenna izemmer ad yili d izwel n tsawir‑a. Ass-a ixḍerɣ‑dd sebɛa n tsawer cnant d tḥajit‑nsent.

Tlalit n ijjen tmurt deg ujenna.

Martin Pugh itteggen ifuṭuten, yeqqim yerɛeb lami yessers atiliskup nnes « CDK 17 » di Tcili (Chilie). Di llyali yeḥman ṣfant wer imṣeḍfern, yegru aṭṭas n leɛberat n tfawt i d-ittasen zeg ujenna. 23 n tseɛɛatin izemmem n tfawt deg ijjen tewlaft, iḥart dag‑s x tlalit n ijjen tmurt d tamaynut deg ujenna!

Zi tburjet n ujenna n Ustralya.

Ad as-tinid d asijji zeg ufarran, ssa ittban-d uɣyay n webrid uceffay/urum. Lightgow Blast Furnace d ijjen lebni deg Ustralya, ttuɣa qqazen‑dd senni lmeɛden. Jay Evans iɛayar dinni twalat tamezgarut ijjen Kamira day-s Megapixel yemɣer. Igga tteswirt‑a.

Lxusuf s Ubinus (Venus)

Tazdugi n ujenna n temdunt n Silla di Tcilli, tejja Sebastian Voltmer ad yaweḍ ad iḥart x 96 n tsawar n ubinus itekk jer tmurt d tfuct. Ttsawir‑a ismun‑itent, yesser ca x ca, teffeɣ-d d ta tettwalam sennej. Tafukt urid ttnexsaf s tziri waha

Nachtaufnahme einer kleinen Küstensiedlung mit roten Häusern und schneebedeckten Bergen. Am Himmel sind flirrende grüne Lichter zu sehen (Foto: Andreas Ettl ).

Timbabest n Polar!

Andreas Ettl netta d Aliman, di tagzirt n Lofoten di Nnurwij, tagzirt‑a qat deg ijjen lexla tudes tqiccit n tmurt. Din izemmer utarras ad iẓer tifawin n upular mliḥ. « Hamnøy Lights » d wa d azwel i yegga i tewlaft‑nnes, icark zzag‑s deg imḥizwaren, yewwi zzag‑s aṭṭas n iwardiyyen.

Semqudda ijenna!

Ḥima ad tegged tteswirt am ta, ixessa wer tettenhezzid wer tettarjijid. La d tiṭṭawin ad rsent, ad ɛessent. Di mumintu‑ya saturn ittenneḍ x tziri yedduruy awarn‑as. Andy Casely iseggusa netta yettraja ad tɛawed lleqṭa‑ya. ar mani i tt‑yeṭṭef

Taziri x London.

Tlata n twalatin Mathew Browne itteg tizemmer ad yeṭṭef tawlaft am ta. Di tteswirt nettwala lebni n « Shard ». D ttiminutin waha i ttuɣa ɣer‑s ɣa Mathew ḥima ad xaf‑s iḥart x tziri deg umkan-nni qbel ma ad tmeyyel.

Aɣebbi n ikuluren.

Timura n ugafa (Nord), jebbdent‑id imṣewren ad senni ksin tiwlafin cnant. Ajenna n Island ad din tirared s kamira. Maca mani ɣa tɛebbẓed x ubuṭun n uṣewwer, tqeṭṭa rirat. Ben Bush ittessur taẓuri akd uṣewwer n ugama. Tiwlafin‑nnes ad as- tinid d ttilwiḥin arsment. Ta yegg-it di tesmeḍ n setta adu ziru, x tma n lebḥer.

DW

Ɣer ɛawd: Ajenna d azegza, maca mayemmi?

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...

Tnayen n « tikramin » jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...