Adan n tmurt, zemmaren ad ac-dd-qelɛen ul, maca ha min umi neffɛen.

 

Aṭṭas n yiwdan ttɣilen ila mala tebḍid adan n tmurt n x tnayen izegnan, ad ddren s tnayen. Maca manaya wadji bu nican. Azgen amezwaru, i di yella uzellif izemmer ad yedder. Manaya maci lebda izemmer ad yili, minzi mala adan n wadan n tmurt yemmsar-asen ca, ataf adan n tmurt izemmar ad yemmet.

 

Ttafen adan n tmurt macca-nnsen adu tmurt, tetten iqquɛen imezzyanen, niɣ rrbiɛ-nni ittilin adu ucal. Minzi adan n tmurt wer ɣer-sen bu tiɣmas nettaf belli sellsaqen macca-nnsen x wudmawen n yiẓra.

 

 

Ssufuɣen adan n tmurt tiberra-nnsen i yetteggen ijjen tduli i ucal. Izemmar ijjen wadan n tmurt ad issufeɣ 0.5cm n tduli x tzeqqa n ucal. Maca mala adan n tmurt aqqet mliḥ izemmar ad yaweḍ ar 5cm n tduli. Tduli-nni qa d tenni d macca ittẓemman iẓuran niɣ tettɛawan maḥend cal ad yemneɛ mliḥ.

 


Yeqqseḥ bnadem ad yebḍa jar uzellif d ucewwaḍ n wadan n tmurt. Maca mala yemɣer n wadan n tmurt, tettban-dd ijjen txademt ṭṭerf i uzellif-nnes.

 

 

 

Ssistim-nni n yixburen imezzyanen itteggen adan n tmurt adu ucal, ineffeɛ aṭṭas tammurt, minzi ttejjan aman ad hwan deg ucal deɣya mamec ittejja cal ad ineffes, amec ittɛawan iɣemmuyen ḥuma ad sarrḥen iẓuran-nnsen adu ucal. Nzemmar ad naff ca n tebḥirt d tameqqrant adu ucal dag-s 50 uhiktar n tracca n yexburen d ca n tebridin d timeẓẓyanin ttakk°aḍent ar 400 alef km

 

Adu tmurt, din izemmaren adan n tmurt ad ddren di lehna, maca mala ffɣen-dd s-nnej ula kter xminni iccat wenẓar ataf ippudar ad ten-ccen ijḍaḍ yelluẓen niɣ ad mmten s ṭṭya n s-nnej ibanafsajiyen

Hi mala walu adan n tmurt mayen ɣa imsaren? ataf tammurt xenni wer tzemmar ad tẓemm aman ɣer daxel-nnes mayen ɣa yejjen aman ad ffyen s-nnej i tmurt, maca mala aqqa-yen din, xenni aman ad hwan ɣer wanuten d taliwin d iɣbalen.

 

Di tammurt mani tteggen langri, zemmaren ad dag-s ddren ar 30 n wadan n tmurt, maca tammurt mani afellaḥ wer ittegg ca langri ataf zemmaren ad ddren ar 120 n wadan n tmurt di lmitru amekuẓ

Γaliya Daɣistani, DW

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....