Abirus n Kuruna: Tiqqest uzellif d wanzaren ittazzlen d izumal n ttasilet n «Delta» tamaynut

Nnan imerzuten belli xmi bnadem itteqqes-as uzellif d wanzaren-nnes ttazzlen manaya zeg izumal i yufin s waṭṭas ɣer midden i yuɣa ubirus n Covid-19 di Briṭaniya.

Yerni yenna Tim Spector, i yellan d ameqqran x tɣuri n « Zoe » i yeqqnen ɣer izumal n lehlak n « Covid » ila mala ca n ijjen d aḥudri; izemmer ad yaca s « Delta » axmi d ij n « arrwaḥ » yeqqseḥ. Waxxa nitni -iḥudriyen zeɛma- wer dag-sen ittegg walu. Maca zemmren ad smuttyen lehlak-a i yenniḍen. Yeqqar belli wenni yettwalan ixef-nnes ila yehlek ixess-as ad igg ifessayen i das-ixess ɣer weḍbib.

Teqqar tayemmunt tanamurt Tabriṭanit belli izumal n Covid n lebda nitni d : Tusut, leḥmu n arrimet, aqasi d ucemmi ttraḥen.

Maca Spector yettwekked ila izumal-nni wer qqimen ca s merra alaḥsab tirezzutin i tegga tseḍma n « Zoe » x luluf n midden i izemmemn izumal-nnsen n lehlak x ijjen app.

Yeqqar « Zi beddu n wayyur n Mayyu, d neccin nxezzer izumal-a ɣer imehlak di app. Izumal-nni wer mserwisen ca jar-asen ».

Amsebḍi-ya deg izumal ad yili yeqqen umi aṭṭas n yewdan lexxu ileqf-iten « Delta » i d-ibanen di Lhend twalat tamezwarut. Lexxu azgen ameqqran n imehlak s Covid di Briṭaniya, helken s « Delta ». Mamec yeqqar Spector aqqa leḥmu yettɣima zeg izumal imeqqranen, maca xminni i yettraḥ ucemmi wer yeqqim ca zeg izumal imezwura.

Yerni yenna : « Ad tili ttasilet-a n Covid txeddem s ij n tebridt-nniḍen ».

Yeqqar : « Midden ttuɣa ttɣilen dag-sen ddemɛun waha, qqimen ttraḥen ɣer fictat, uca fessren lehlak-a ɣer setta n midden nniḍen. D manaya i nettwala issemɣer zeg wemxumbel ».

Yerni « Tabrat teqqar mala cekk d ameẓẓyan, tmeḥḍed, ataf wer x-ak tettekk ca aṭṭas ». Yenna : « Ad tacid axmi d ddemɛun niɣ axmi d ij n teycit tegga ca n ddegg. Maca waxxa amenni qqim di taddart, gg ifessayen n weḍbib ».

Ahruri n yexsan

Ɛawed amenni, ij n tɣuri i tegga « Imperial College London » i yewwḍen ɣer ca n melyun n bnadem deg Wangliz, umi ttuɣa ttasilet n « Alpha » d nettat i yellan s waṭṭas. Tɣuri-ya ttuɣa tufa xenni izumal-nniḍen qqnen ɣer Covid.

Allpha ttuɣa tettegg ticukkaḍ, bnadem tettraḥ-as ɣana ɣer macca, tiqqest uzellif, ixsan hruran, d tmeslayin nniḍen.

Izumal nniḍen nitni :

  1. Tusut isiɣan
  2. Leḥmu
  3. Abeddel niɣ acemmi d uqasi ad raḥen qaɛ

Maca waxxa amenni aqqa din aṭṭas n izumal i yeqqnen ɣer Covid-19. Mala bnadem icekk deg ixef-nnes, ixess uɣil ad iraḥ ɣer weḍbib.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...

Tlata n wussan n ufurmasyu i tegga Prof. Dr. Mena B. Lafkioui i yiselmaden n Tmaziɣt di Nnaḍur.

Ittwagg ijjen wemsagar n ufurmasyu i yiselmaden n Tmaziɣt deg wussan n 08, 09 d 10 zi Cutenbir i yeɛdan di tendint n Nnaḍur....