Inspiktur Abiljiki n yinirji itticc tlata n tmeslayin i zi ɣa tesxinktared 350 uru di faktura n inirji.

Ttaman n yinirji igeɛɛed aṭṭas, ittwadha ammu i ɣa isiɣi lḥal. Merra min ɣa tegged, d ḥettu n uɣastar n yinirji. Inspiktur itticc 3 n nassiḥat i zi ɣa tesxinktared 350 uru di faktura n yinirji. 

Ddenya ayenni tewweḍ tettgenfa zi pandimi n kuruna. Manaya d rexbar d asebḥan, maca ra d tutra n yinirji igeɛɛed. Di lweqt d icten askan (l’offre) n yinirji wer igeɛɛed ca. S uya ttaman ulyen ɣar ujenna, jerkṭer umi ggur a dd-txec tajrest. Manaya ijja ad imsar ijjen umḥizwar d ameqqran x kuntra n yinirji tasebḥant qaɛɛa.

Inspiktur iɛlem x manaya ca n yimalasen (simanat) zeg wami: inna inirji ad yerni di liɣla. Lux yuɛar lḥal mala trezzud a tbeddred zi ccaraka n yinirji. Minzi ttaman isebḥanen aɛlayn wer ten-ttifed. Maca labud ixssa aterras ad isemqawar kunṭra-nnes aked kuntrat n carakat-nneɣni ḥuma ad issen ma din ca ḥsen zi min ɣar-s, maca arrxa wer t-ttifed mani. Mala ɣar-k kuntra fix, ejj amenni ḥsen, minzi wer tzemmared a tettafed mana xyar. Ḥda melmi tkemel waha.

Hi mamec ɣa negg a nsxinktar? Ittxessa a nelmed a nesxinktar deg uɣastar n yinirji. Asxinktar deg yinirji d ijjen uxarres d asebḥan i merra iwdan. Minzi merra min wer tɣastared, wer txellised. S uya ittic inspiktur 3 n nassiḥat i zi ɣa tesxinktared 350 uru di faktura n yinirji mkul assegas. Leḥsab-a i ked zi CREG. CREG d Akumisiyun (tayemmunt) i ttariglin agaz d ttrisinti di Biljik, netta i illan d aɛessas x yinirji.

Tamsizeɣt sexdam-itt drust waha

Tamsizeɣt d ijjen macina talikrunit i isenqassen aṭṭas n lxedmet di taddart, maca zi macinat ittɣastaren aṭṭas qaɛɛa. Ayel arruḍ x ca n sslek niɣ ufilu, tamsizeɣt wer t-sxeddam ca aṭṭas. Ḥa manaya tzemmered a zag-s tesxinktared 90 uru mkul assegas.

Talan n ufutu: www.krefel.be

Ssexsay sufaj cway zik

Sufaj nesruɣa-t ca n 8 n tseɛɛatin deg wass. Sexsay sufaj ɣar tmeddit ijjen tseɛɛat zzat xef lweqt i di tesexsayed ssufaj rebda. Lmital: wenni i innumen isexsay sufaj ɣar 21h n tmeddit, a t-issexsi ɣar 20h. Mala teggid manaya di rechurat isemḍen aṭṭas qaɛɛa, tzemmerd a tessneqsed 200 uru di faktura n yinirji mkul assegas.

Talan n ufutu: www.ad.nl

Ḥda aɣastar innufaren

Manaya urid d asxinktar ameqqran, maca istahella aqabel. Macinat tiliktruniyin am triviziunat d kumpyutrat ig ixesyent, maca i ɣar illa kabli ɛad di lepriz tɣasṭarent drust n trsinti. S uyenni aterras ixssa ad yekkes kabli zi lapriz xminni wer issexdim macinat-a. Manaya ɛawed izemmer ad isenqes ar 75 uru zi faktura mkul assegas.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Xmi ittakk°aḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...