D manaya da‑wem ɣa iweqɛen mala teksem x weksum!

« Lla ɛafak, nec d abigitarya »,  » wenni itett arrbiɛ waha », Aṭṭas n yewdan i itteksen x weksum (azeggʷaɣ, d ucemlal). Ca minzi itteqqes‑as lmal agnaw, ca yettwala belli itwessax tammurt (CO2), maca ca ttagʷden x sseḥḥet‑nsen. di Artikel‑a ad awem nini min ittemsarn di taddut itteksen x weksum.

Milya n yewdan deg umaḍă wer tetten aksum. Mkul ijjen d lesbab nnes. Maca aṭṭas terran taynit i seḥḥet‑nsen. Minzin aṭṭas n tɣuriwin qqarent belli tikkest x weksum teṣbaḥ i taddut‑nneɣ. d manaya day‑wem ɣa ybeddlen mala tekksed x weksum:

(Melmi nessawal x weksum: la d yaẓiḍ d welsem d aksum)

Fuṭu: Getty Images/Uppercut

Ataf tettfuḥed

Wenni wer itetten aksum, yetfuḥ, arriḥt n taddut‑nnes tecna. Manaya ufin‑t imerezzuten di n testawit n Prag deg ijjen trezzut deg 2006. Iwyen‑dd timɣarin ḥekmet x arriḥet n tidi n yargazen, inni wer itetten aksum ufin‑t tidi‑nsen wer tneɛɛeḍ ca, wer t‑ɛiffent ca.

Fuṭu: Getty Images/Uppercut

Ad tneqsed cwayt

Ict trezzut n ca n imussnawen zi Taiwan tufa: Iwdan, itetten arrbiɛ waha (vegan niɣ vegetary) neqqṣen di lmizan kṭar zeg inneɣni, iteggen ca arrijim. Minzi ɛawed inni wer itetten aksum, tteksen la x ṣṣuṣiṣ d kaccir, wenni min dag‑s d ttadunt, d min itejjan atarras wer ineqqeṣ di lmizan, wer yedji di ca nniḍen.

Fuṭu: Getty Images/Uppercut

Ataf wer thedced aṭṭas

Tirezzutin n zic d tinni n yiḍa: Wenni wer itetten aksum, yarebbeḥ lehna zi waṭṭas n lehlakat – zzag‑sen lehlak n wul, ssekʷar, d uxenzir. Drus zzag‑sen i ufin helcen s waṭansyu, niɣ klulistirul. Ɛawed teddren aṭṭas. Manaya izemmer ad yili yeqqen ɣa ḥeṭṭu iteggen iwdana zi min terran ɣer uɛeddis. [1] [2] [3]

At dewled d ddrafat!!

Jjiht nni deg alli, daneɣ itejjan n ḍref, neṣbeḥ di tbayɛ nneɣ, ttafent ɣer yenni wer iddren bla aksum txeddem tejhed x yenni itetten aksum. Manaya ufint ca n imussnawen d italyanen n tussna n Neuro. Ufin iwdan yeddren Veggi niɣ Vegan, yeqqsasen lḥal lami zrin ca n ifuṭuten n uɛeddeb n yewdan, d imudder, kṭer zeg inni itetten aksum.

Ad tetthellid di stumaɣu

Ḥima Flura n wadan ad ttili di lmizan, ɣerneɣ ca n ibaktiryen d nitni zzag‑s itkellafen. Inni itteksen x weksum, adan nsen xeddmen mliḥ, ɣer‑sen flura tecna. Fruta d lxuḍert d uceffay. Ttɛawanen ɣa lebni n Flura. Manaya yettmarni ɣa yewdan iddren Veggi.

« Aksum (azggʷaɣ d ucemlal) iticc‑aneɣ apruṭin, Zzink, uzzal d ubitamin B. Ḥima ad ssemquddit tikkest x weksum, akd manaynni dag‑s qqaɛ. Llubiyyet, lḥimeẓ, d leɛdes, ina dag‑sn aṭṭas n wuẓẓal. Tamensixt (Flacon) dag‑s Apruṭin mliḥ d zzink Lmeḥḥ n tmellalt dag‑s Abitamin B12. »

Ɣer ɛawd:
Setta n yeklusay n macca !!

Mayen umi ineffeɛ weɣẓaẓ, i wul waha ?

Majid Aqerɛi

Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar