D manaya i dawem ɣa iweqɛen mala teksem x weksum!

« Lla ɛafak, necc d abigitari »,  » wenni itett arrbiɛ waha », Aṭṭas n yewdan i itteksen x weksum (azeggʷaɣ, d ucemlal). Ca minzi itteqqes‑as lmal agnaw, ca yettwala belli itwessax tamurt (CO2), maca ca ttagʷden x sseḥḥet‑nsen. deg artikel‑a a dawem-nini min ittemsarn di taddut itteksen x weksum.

Milyar n yewdan deg umaḍal i wer ittetten aksum. Mkul ij d lesbab-nnes. Maca aṭṭas terran taynit i seḥḥet‑nsen. Minzin aṭṭas n tɣuriwin qqarent belli tikkest x weksum teṣbaḥ i taddut‑nneɣ. D manaya day‑wem ɣa ybeddlen mala tekksed x weksum:

(Melmi nessawal x weksum: la d yaẓiḍ d welsem d aksum)

Aksum
Fuṭu: Getty Images/Uppercut

Ataf tettfuḥed

Wenni wer itetten aksum, yettfuḥ, arriḥt n taddut‑nnes tecna. Manaya ufin‑t imrezzuten di n tesdawit n Prag deg ij n trezzut di 2006. Iwyen‑dd timɣarin ḥekmet x arriḥet n tidi n yergazen, inni wer itetten aksum ufin‑t tidi‑nsen wer tneɛɛeḍ ca, wer tet‑ɛiffent ca.

Aksum
Fuṭu: Getty Images/Uppercut

Ad tneqsed cwayt

Ij n trezzut n ca n imussnawen zi Taiwan tufa: Iwdan, itetten arrbiɛ waha (vegan niɣ vegetary) neqqsen di lmizan kṭar zeg inneɣni iteggen ca weklasi nneɣni n arrijim. Minzi ɛawed inni wer itetten aksum, tteksen la x Ssusis d kaccir, wenni min dag‑s d ttadunt, i itejjan atarras wer ineqqeṣ di lmizan, wer yedji di ca nniḍen.

Aksum
Fuṭu: Getty Images/Uppercut

Ataf wer thellked aṭṭas

Tirezzutin n zik d tinni n yiḍa qqarent: Wenni wer ittetten aksum, irebbeḥ lehna zi waṭṭas n lehlakat – zeg‑sen lehlak n wul, ssukar, d uxenzir. Drus zeg‑sen i ufin helken s watansyu, niɣ klulistirul. Ɛawed teddren aṭṭas. Manaya izemmar ad yili yeqqen ɣer ḥeṭṭu i tteggen iwdan-a zi min terran ɣer uɛeddis. [1] [2] [3]

At dewled d ddrafat!!

Jjiht nni deg walli-nneɣ, i daneɣ-itejjan neḍref, nessbeḥ di ṭbayeɛ-nneɣ, ttafen-t ɣer yenni yeddren bla aksum txeddem tejhed x yenni itetten aksum. Manaya ufin-t ca n imussnawen d Italyanen n tussna n Neuro. Ufin iwdan yeddren Veggi niɣ Vegan, yeqqess-asen lḥal lami zrin ca n ifuṭuten n uɛeddeb n yewdan, d imudder, kṭer zeg yenni itetten aksum.

Ad tetthellid di stumaɣu

Maḥend Flura n wadan ad ttili di lmizan, ɣer-neɣ ca n ibaktiryen d nitni zeg‑s itkellafen. Inni itteksen x weksum, adan-nsen xeddmen mliḥ, ɣer‑sen flura tecna. Fruta d lxuḍert d uceffay.,ttɛawanen ɣer lebni n Flura. Manaya yettmarni ɣer yewdan i yeddren Veggi.

Aksum

« Aksum (azggʷaɣ d ucemlal) itticc‑aneɣ apruṭin, zink, uzzal d ubitamin B. Ḥima ad tessemquddid tikkest x weksum, akd manaynni deg‑s qqaɛ. Llubiyyet, lḥimeẓ, d leɛdes, ina dag‑sn aṭṭas n wuẓẓal. Tamensixt (Flacon) deg‑s apruṭin mliḥ d zink, Lmeḥḥ n tmellalt dag‑s Abitamin B12. »

Ɣer ɛawd:
Setta n yeklusay n macca !!

Mayen umi ineffeɛ weɣẓaẓ, i wul waha ?

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Xmi ittakk°aḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...

Atiliskup n James Webb isewwar-dd ipilarn n twaggit

Ipilaren d ilfan, n ugaz d tɛejjact, d waṭṭas n yetran: Atiliskup n Webb yeksi-dd ca n twessaf wer llint wer xliqent.

Ijjen wegraw d ameqqran x tudert n Tmaziɣt n Arrif iggur ad yili di Biyya.

Iggur ad yili di min dd-ittasen ijjen wegraw d ameqqran ad tegg tamesmunt n Garabide aked twiza n tmesmunt n Abrid i tgumi d...

Ijjen wegraw d usseḥḍar x wawal, tira d tsekla n Tmaziɣt di Nnaḍur

Iggur ad yili ass-a n ssebt (01.10.2022) zi tseɛɛet n xemsa n uɛecci, ijjen uṣeḥḍar x wawal d tira n Tmaziɣt d ijjen wegraw...