« Arrayes n lebḥar » d ajellid n Ibeqquyen.

« Arrayes n lebhar igemmer aslem »

Ajḍiḍ umi qqaren ibeqquren « Arrayes n lebḥar » ɣer-s isem amassan-nnes «Pandion haliaetus ». Zeg ijḍaḍ i yeggur alaḥal ad nqaḍan. Ajḍiḍ wer yelli qqaɛ di lebḥar acemlal. aqqa-t yedder ɣir deg usaray anamur n Lḥusima, i dd-yusin di tmurt n Ibeqquyen.

D ijjen wejḍiḍ iyemmer mliḥ iselman. Yeqqseḥ ad t-ittwala bnadem, itteɛjib-as ad idder weḥḥd-s. Mamec netta ittegg tnayen n tmellalin deg usegg°as.

Asaray anamur n Lḥusima, tteddren dag-s aṭṭas n markat n iselman d imudar. S uya ixess ad tili ijjen lxedmet n usfaqqi i yiwdan d imezdaɣ n imukan-a s lhimmet n imudar ig itteddren di jjihet-nni. Maḥend ad ten-neḥḍa ad qqimen i lebda.  

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Xmi ittakk°aḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...

Uruppa, min ittraḥen deg wefraḍ kṭer zi min dd-tessaɣ

Ij n trezzut temmal belli Uruppa deg-s aṭṭas n ttaḍeyyuɛ n macca: 153 Melyun ṭun n macca i ttett tzubayt mkul aseggʷas, kṭar zi...

Abeddel n uklima: mamec yedwel 2022 d asegg°as n tzawa d leḥmu deg umaḍal?

Qqaren imussnawen ila amaḍal iẓarr asegg°as-a ijjen lazaɣ wer ɣer-s uma-s aṭṭas zi mani, di ca n imukan deg umaḍal ɛemmers wer ẓrin am...

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse. Di Leɛrayec weḥḥed-s...