« Arrayes n lebḥar » d ajellid n Ibeqquyen.

« Arrayes n lebhar igemmer aslem »

Ajḍiḍ umi qqaren ibeqquren « Arrayes n lebḥar » ɣer-s isem amassan-nnes «Pandion haliaetus ». Zeg ijḍaḍ i yeggur alaḥal ad nqaḍan. Ajḍiḍ wer yelli qqaɛ di lebḥar acemlal. aqqa-t yedder ɣir deg usaray anamur n Lḥusima, i dd-yusin di tmurt n Ibeqquyen.

D ijjen wejḍiḍ iyemmer mliḥ iselman. Yeqqseḥ ad t-ittwala bnadem, itteɛjib-as ad idder weḥḥd-s. Mamec netta ittegg tnayen n tmellalin deg usegg°as.

Asaray anamur n Lḥusima, tteddren dag-s aṭṭas n markat n iselman d imudar. S uya ixess ad tili ijjen lxedmet n usfaqqi i yiwdan d imezdaɣ n imukan-a s lhimmet n imudar ig itteddren di jjihet-nni. Maḥend ad ten-neḥḍa ad qqimen i lebda.  

1 Ukumunṭir

Ikumunṭiren

Amaynu

Yeqqen ɣer-s