Ɛli Cerrud: tamurt tettԑic ijjen tzawa wer tetteẓri 20 iseggusa zi mani   

Yenna Ɛli Cerrud, amussnaw n uklima, ila qa min ittessen Lmuɣrib yiḍ-a d « aseggas n tzawa », irni inna, aqqa min tẓerr tmurt, wer tetteẓri ca n 20 iseggusa zi mani ; mamec inna ԑawed, aqqa aman udrusen deg ugguyen, aya wer t-ẓrin ugguyen n Lmuɣrib ca n 30 iseggusa zi mani.

Cerrud, ԑawed inna ila « min ttuɣa ittuqiԑen deg iseggusa imeggura, d aԑeṭṭar deg inuẓar ; ḥaca ass-a inuẓar-nni wer qqimen, wa d ijjen ubeṭṭu d ameqqran, min ixes ad yini ila qa din abeddel deg uklima ». Isseḍfer awal-nnes « Ca n 20 iseggusa, Lmuɣrib wer iẓri ddeg-a n useggas ».

amussnaw-a deg ukilma, idettet ila tamurt-nneɣ tettԑic ijjen ubeddel deg uklima, aya ittban-d deg inuẓar-nni i ttuɣa yellan di tmura n yeffus (jjihet n Dra). Aked uyenni, wami neẓra leḥmu igeԑԑed.

Cerrud, iwekked ila d aseggas-a waha, mani wwḍen ugguyen ar 30% n waman. Manaya, tamurt wer t-tetteẓri kṭer zi 30 iseggusa zi mani, iḍfer : “Min ittemsaren ass-a, ittemsebḍa aked iseggusa i yeԑdun, amezwaru ttuɣa nettessen ijjen nnaqes deg waman, maca waxxa amenni ttɣiman aman adu tmurt nzemmer a zzag-sen nessu, a zzag-sen nfelleḥ.  

Amussnaw-a n uklima immel-d ila deg iseggusa imeggura “ttuɣa Lmuɣrib wer iḥwij bu aman” minzi amec inna “din tiseddiyin n idurar n Arrif d waṭlas amelwasu d umeqqran i ttuɣa yellan d tala n waman i ten-itticen i yizaɣaren”.

Ddegg-a n izaɣaren ttessun s ideflawen iddalen idurar niɣ s waman n wenẓar nican, aseggas-a wer llin s tnayen idsen qqaԑ.

Cerrud, inna “aqqa tafellaḥt tenḍerr; maca waxxa amenni ttuɣa tettqidda-ten, maca aseggas-a n tfellaḥt wer yelli ca yecna qaԑ”, yerni yenna: “tzawa d ijjen twaɣit d tameqqrant, iqqseḥ a nbedd deg wudem-nnes”.

Cerrud, yenna ԑawed aqqa ixess ad neḥḍa kṭer igelwan n waman, minzi “asugur n tadersi n waman ixess ad zzag-s tkellef ddewla d wemdan”.  

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Xmi ittakk°aḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...

Uruppa, min ittraḥen deg wefraḍ kṭer zi min dd-tessaɣ

Ij n trezzut temmal belli Uruppa deg-s aṭṭas n ttaḍeyyuɛ n macca: 153 Melyun ṭun n macca i ttett tzubayt mkul aseggʷas, kṭar zi...

Abeddel n uklima: mamec yedwel 2022 d asegg°as n tzawa d leḥmu deg umaḍal?

Qqaren imussnawen ila amaḍal iẓarr asegg°as-a ijjen lazaɣ wer ɣer-s uma-s aṭṭas zi mani, di ca n imukan deg umaḍal ɛemmers wer ẓrin am...

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse. Di Leɛrayec weḥḥed-s...