Xmi ittili Ɛbdesslam Aḥizun d ameɣnas n Tmaziɣt kter zi Ḥmed Adɣirni

Adɣirni aked Zzefzafi

Izemmar bnadem ad yemsebḍa s waṭṭas aked Adɣirni, maca ameggaru-ya ittejja-ac uɣir ad zzay-k ikkes aweqqer. D wa d later i day-i ijja d nnec ttmelqiɣ akid-s di twalat tamezwarut di Nnaḍur deg useggas n 2009. Adɣirni d ijjen igga tizemmar-nnes d tiqemqamin maḥend Tmaziɣt ad teṭṭef amkan-nnes. Ta d tidet la d ijjen ma izemmer ad tt-inker.

Maca, amek ssneɣ, ɛemmers ma ifekker usinag n Tmaziɣt (IRCAM) ad t-issemɣer. Niɣ ad as-iwwec tasemɣurt tameqqrant n tussna n Tmaziɣt. Adɣirni wadji ɣir istahedj-it. Maca ammu i yeggint tisentutin n lmexzen. Ttmeyyakent x iwdan i yewcin tudert-nnsen i Tmaziɣt. Iwdan i iqesḥen, ig iṭṭfen deg imenzayen-nnsen. Adɣirni, ttuɣa wer tt-ikessi i ḥedd. S uya ɣer Lirkam, Ɛbesslam Aḥizun d ameɣnas n Tmaziɣt kter zi Adɣirni. Maɣer? Minzi Irkam iwwec-as tiwsi tameqqrant, maca amek nenna qbel, ɛemmers ma ifekker deg Adɣirni.


Waxxa netta d amɣar n tidet. Maca ɛawed, iɛda lexbar n lmewt axmi ca n ḥajet wer tuqiɛ. Lmidya n lmexzen qqaε wer x-as d-ssiwlen. Minzi netta lebda d iɣes n tmijja. Σemmers ma issudem iɣallen niɣ ifassen n ḥedd. S manaya i yexsen ad ssinfen argaz-a. Maca ɛemmers ad asen-tili. Minzi Dda Ḥmad netta idwel d amessdwel (référence). Ad ɣer-s dewlen Imeɣnas Imaziɣen maḥend ad d-aymen ixarrisen-nnsen, lxezrat-nnsen ɣer umaḍal, ɣer Tmaziɣt.


S tidet ad qqimen ixarrisen-nnes netta lebda ddren. Dda Ḥmad, zeg iwdan ig ifehmen belli amxumbel n Tmaziɣt, d ijjen wemxumbel d apulitik. S uya ittxessa imassen d ipulitiken maḥend ad ibeddel lḥal n Tmaziɣt. S manaya netta ttuɣa iwweḍ ad igg akabar n Tmaziɣt. Maca lmexzen wer t-ijji ca. Tmaziɣt teḥwaj aṭṭas n imeɣnas ameknaw n Dda Ḥmad. Iwdan min ɣer illa lxezrat.

Netta zeg iwdan ig issnen melmi izemmer ad inhezz d mamek. D yina d marka n imeɣnas i teḥdaj Tmaziɣt. D ijjen marka n iwdan ig issnen Imaziɣen mliḥ. Issen abeṭṭu-nnsen. S manaya ittxes ad ten-ismun. Tuɣa-t d ijjen issen Tmaziɣt n Arrif. Wer yedji ca n ijjen issen Irifiyen kṭer zzag-s.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s