Categories: Timuɣriwin

Xmi Azlawi ittegg°ej x turjiwin-nnes

Victor Brauner (1937)

Ca n merrat ittawi-ayi-d Rebbi ila bnadem itteddren di Lmuɣrib niɣ timura i dags-irewsen ixess-as ad yurja aṭṭas. Bnadem maḥend ad yenjem zi tubberwiyt-a d tubberkent-a i di nella, ixess-as ad yurja, ad yurja Tadimukratit, tilelli, ad issers leɛwin di tarut-nnes.

Izlawiyen d imariten d yenni ttuɣa itturjan aṭṭas. Isuryaliyen di Fransa bedden-as i ssistim ampiryali d iɣes n tmijja. Ad tettafed André Breton d netta ittari deg isiwaḍ di lbiran n Paris, ittemsazzal kunṭra ijjen ssistim iḥerri bnadem, ssistim-nnes. Izlawiyen d imariten ibedden deg wudem i Tfacit deg Iṭaliya, i Tnazit deg Uliman.

Machado immuten zegga yiwweḍ ɣer ijjen ubilaj x iymiren jar Fransa d Spaniya, d netta irekk°el zi Franku, Franku Afacisti. Hernandez yuran tiqessisin zi leḥbes-nnes ar mani ig immut, Lorca i zzuɣaren ɣer ijjen wemkan wer t-nessin, qeḍwen-as filu n buḥbel. Wer nessin la d amḍel-nnes ad x-as nessers nnwac d neccin nttraḥ ad nẓur, Granda, Granada-nnes.

Raḥ x-as amenni aked Pablo Neruda d netta iwesseq x Iɛeskriyen n Pinochet i d-yusin ɣer taddart-nnes. Aked Nazim Ḥikmet Aturki, i yessnen leḥbusat n Turkiyya ijjen ijjen, isseɛda tudert-nnes d netta d aḍlib, d ametluɛ zi tmurt ɣer tenniḍen d netta ikessi akid-s tumezt n ucal n Turkiyya d waṭṭas n turjiwin. Aked Dustyuvski, i yewwyen ɣer Sibirya maḥend ad ssizzɣen iḍuḍan-nnes i daneɣ-isqasen s tcuni.

Netturja aked Meḥmud Derwic, aked Aḥmed Maṭar d ubarru n izlawiyen i ybedden deg wudem n ssistim-nnsen. Rezzun ad idder wegdud-nnsen di tilelli. Neqqar-as imesɛi mli wer itturji tili immut, Azlawi la d netta mli wer itturji tili yedwel am netta am ḥedd nniḍen.

izlawiyen iderrɛen i Tmarksit, Tcuyuɛit, Tasuryalit, Tarumansit.. Maɣer ? Minzi tturjan bnadem. Rezzun ad d-rren i bnadem tabenadmit-nnes. Ad kid-s bedden, ad as-wcen lḥeqq-nnes. S uya, ay aytma, itteqqes uzellif, xmi i nettaf ca n ijjen, nḥesseb-it x jjmaɛet n yen itturjan, ad isettef ixef-nnes di jjihet nneɣni.

Amek qqaren Irifiyen a beɛda ini leqq di baba-k trewwed ɣer-s.  

Cahid Andic

Tussna d tsekla

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad…

8 mars 2021

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n…

3 mars 2021

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n…

2 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein)…

1 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant…

28 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar