Ussan-inu di leḥbes n Ɛukaca

Silya
Tala: Facebook: Muha Ouhssaine

Tura-t: Silya (Salima ZIANI)
Iṭurjem-itt-idd zi teɛɛrabt :  Khalid BOUYAALA

Ssa i xseɣ ad bdiɣ

Tusa-dd ɣer-i tɛessast, illa qqareɣ ungal n Nawal Sseɛdawi : « Ussan-inu di leḥbes n temɣarin »… S yijj n yilef n lmeftaḥ, irẓem-dd tawwurt-nni n wuzzal ;  tesqarqeb-dd xaf-i tɛessast di texxamt-inu, tenna-yi-dd : « Salima ! Salima ! kker, kker ssenni, yusa-dd ɣer-m ubuɣaw »

Kkreɣ zeg uraq-inu, yeṭṭef-ayi-dd ijj uxeyyeq d ijj n lweḥlan, lbal-inu iraḥ ɣer imeddukkal d tmeddukkal-inu.

Am lebda, usint-idd kid-i tnayen n tɛessasin, ggint-ayi ifassen-nsent x teɣruḍt-inu, ttakiɣ zeg-sen axmi d tisuḍar i rbuɣ. Umi wḍeɣ ɣer texxamt-nni mani nettemsagar akked wi dd-ɣer-neɣ ittasen, reẓmeɣ-dd tiṭṭawin-inu, ttwaliɣ imeddukkal-inu imeɣnas : Naser, Nabil, Jellul… wer umineɣ… wer ukiɣ, ufiɣ ixf-inu deg uḥsi-nsen, bdiɣ ttruɣ, ttruɣ… qqaren-ayi : « wer ttegg°ed, aqqa-neɣ mliḥ ! »

Laɣan-aneɣ-dd iwdan n usqqamu anamur n tseqqar n yewdan (lmejlis lwaṭani li ḥuquq l’insan), illa d remḍan, leḥmu ; Uca yura-neɣ a nemẓar, zriɣ deg-sen irgazen-nni wer iheddem zzman, leḥbes wer zeg-sen iwwi walu. D irgazen, ad qqimen i lebda d irgazen !!!

Tilelli i yneḥbas.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....