Categories: Timuɣriwin

Ussan-inu di leḥbes n Ɛukaca

Silya
Tala: Facebook: Muha Ouhssaine

Tura-t: Silya (Salima ZIANI)
Iṭurjem-itt-idd zi teɛɛrabt :  Khalid BOUYAALA

Ssa i xseɣ ad bdiɣ

Tusa-dd ɣer-i tɛessast, illa qqareɣ ungal n Nawal Sseɛdawi : « Ussan-inu di leḥbes n temɣarin »… S yijj n yilef n lmeftaḥ, irẓem-dd tawwurt-nni n wuzzal ;  tesqarqeb-dd xaf-i tɛessast di texxamt-inu, tenna-yi-dd : « Salima ! Salima ! kker, kker ssenni, yusa-dd ɣer-m ubuɣaw »

Kkreɣ zeg uraq-inu, yeṭṭef-ayi-dd ijj uxeyyeq d ijj n lweḥlan, lbal-inu iraḥ ɣer imeddukkal d tmeddukkal-inu.

Am lebda, usint-idd kid-i tnayen n tɛessasin, ggint-ayi ifassen-nsent x teɣruḍt-inu, ttakiɣ zeg-sen axmi d tisuḍar i rbuɣ. Umi wḍeɣ ɣer texxamt-nni mani nettemsagar akked wi dd-ɣer-neɣ ittasen, reẓmeɣ-dd tiṭṭawin-inu, ttwaliɣ imeddukkal-inu imeɣnas : Naser, Nabil, Jellul… wer umineɣ… wer ukiɣ, ufiɣ ixf-inu deg uḥsi-nsen, bdiɣ ttruɣ, ttruɣ… qqaren-ayi : « wer ttegg°ed, aqqa-neɣ mliḥ ! »

Laɣan-aneɣ-dd iwdan n usqqamu anamur n tseqqar n yewdan (lmejlis lwaṭani li ḥuquq l’insan), illa d remḍan, leḥmu ; Uca yura-neɣ a nemẓar, zriɣ deg-sen irgazen-nni wer iheddem zzman, leḥbes wer zeg-sen iwwi walu. D irgazen, ad qqimen i lebda d irgazen !!!

Tilelli i yneḥbas.

Majid Aqerɛi

Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A.…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi…

21 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES…

19 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar