Twiza n Urifi: Zi lebni n temzyida ɣer lebni n bnadem!

Aṭṭas n Irifiyen lxir iqqen ɣer-sen ɣer tnayen tmaslayin: « tamzyida d imeḍlan ». Mala tennid- as i « lmuḥsin » Arifi ixess-aneɣ minzi ɣa nebna tamzyida niɣ ad tt-neεdel wer dak-tt-itterri deg wudem niɣ mala tennid-as a nseɣ tammurt ad tt-nerr d imeḍlan niɣ a neεdel imeḍlan ad ak-yini ticti akid-k iswiza. Manaya ig ijjin azgen ameqqran n dcurat di Arif dag-sen 20 n yewdan d tlata n tamzyidawin.

Xemmemt kid-i maεlik bnadem Arifi issen ad yegg lxir. Ili aqqa-aneɣ ḥsen zi mindi nella lexxu. Cḥar iseggusa neccin ntettar spitar n uxenzir (cancer) zi ddewla εad aqqa-aneɣ nettraja. Araji-ya yejja aṭṭas n Irifiyen ttmettan minzi wer ɣer-sen minzi ɣa raḥen ɣer Fas niɣ Wejda maḥend ad ggen ccimyu. Suya mayemmi wer netteg spitar-a i yexf-nneɣ? Nec ttwaliɣ wer xaf-neɣ yuεar ca.. Twiza-nni i itteg Arifi xef tmzyida ad tt-yeg x spitar waha.

Spitar d ameknaw (Exemple) waha, dini aṭṭas n tmeslayin ixessa a xaf-sent swizan Irifiyen deg umcan n temzyidawin d imeḍlan. Min xef tuɣa sɣuyyun Irifiyen deg unhezzi n Arif. Nessen ila d lxedmett n ddewla, maca nzemmar a negg cway zi manayenni ra d neccin a nessanqes cwayt n dqqer d ifeqqusen x wuεrur n wayawya d wuεrur n Arif.

Yura-t: Jaouad Labrouzi

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....