Ttuɣa-t d awal… Maca lexxu iweḍḍer

Yennuɣ wawal di taqqa zegga i inewwec usemmiḍ jjurret-nnes.. Iyura min iyuran deg uyenni i ideqqes wudem n nnda n tuffut s usedḥi. Iẓeyyer ddir x yedmaren n zzwayel deg walay n usawen. Yerxu ddfer, yemmutti x zzɛenquq mani ɣa yejj anewwar wer ittḥerrib izembeben amen tenna…

Yennuɣ wawal di tɣedwin i yumsen ccberq d cucemɣira. Di tɣedwin i xef ittekk benneɛman iɛeddu, amen wer deg-s tt-ittiwi ula d ijj. D ujenna yezhem x-as usegnu, yeɛbubbez deg uɛebbuḍ-nnes d tikuffutin ugint ad ggent inadan. Uḥlen ifassen ad mmeksin ɣer ujenna, maca rebbi ttuɣa ixezzer-dd ɣer-neɣ umi ttuɣa nettirḍ liẓar i uɣenja, nkessi di llɣa, nettlaɣa… Ma lexxu, ixezzer-dd deg ifassen-nneɣ, ittwala-neɣ nweḍḍer iman-nneɣ… Uca ili neqqim nettemxumbul deg weḥsin n uweḍḍer i yembumbsen d taqsuḥi, tessed x yedmaren-nneɣ d tnaɣit…

Wer ttseqsam… Agg°jem x iseqsan… Wa d awal zeg wawal… D awal i yeṭṭfen acbar, ittmuɣẓul aked tḥeryaḍin n yinni yennuryen deg waneɣ-nsen i umi mbun awal n midden. Wa d awal wer ssineɣ min yeqqar… Maca itteffeɣ-dd d tiyerjin i ɣa ibeɛjen buḥbel n uweḍḍer i zi nettwadel… I zi daneɣ-sɣumbren…

Wer ttegg°dem… Xa ad yemmet… Ad teqqim illa lxecbet-nnes d isekkilen… Wer deg-s nfehhem illa ijj n tefyirt, teqqar: « Ttuɣa-t d awal… Maca lexxu iweḍḍer! »

Ɣer ɛawed: Tefreɣ tfeqqust!

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....