Temmut Turiyya, Sseɛdiya tedder

Am nec am ɛibadllah, rriɣ-dd lexbar n lmewt n Sseɛdiya Qritif, zeɛma xseɣ ad iniɣ Turiyya Jebran. Aterras xminni ittesla i Jebran ad as-ittɣir ca n Tlubnanit (am Jebran Xalil Jebran). Din aṭṭas n inaẓuren imarrak beddlen ismawen-nnsen, maḥend ad ttbanen « cute », fsusen x yiles n Umasri. Xenni Ayt Ccleḥ idwel d « Sswiri », Jamila Ben Ɛmar, tedwel d Amina Racid, Lemgerred idwel d Lemjerred uca llista qa d taziyrart ay aytma ḥennu.
War dji ca ad ittwafhem zeg wawal-inu ila wer dayi-teqqim Turiyya/Sseɛdiya. Lla, qa amxumbel wadji-nnes waha, qa d amxumbel n ijjen tebridt n uxarres. Imarrak ggin ameknaw fiɣer-nni ittbeddalen ilem-nnes. Iyerreḍ ijjen yilem wadji-nnes. Amarruk ixes ad iban d ijjen ameknaw Amasri, am Ulubnani. Maziɣ ixes ad idwel d Aɛrab s bezzez. D tta i tuɣa yellan d muda. Muda bnadem ad issiwel aked mmis s Teɛrabt. Ad as-iqqar a mmi wer dayi-qqar ca « baba » raɣa-yi-d « abi » bac ad yaca netta ila d Aɛrab. Bnadem xminni iḥegger ixef-nnes, ittxes inniḍen wa d lehlak ileqfen Imaziɣen zi zik. Ijjen ameknaw Saint Augustin, tuɣa ittsedḥa zeg iẓuran-nnes Imaziɣen.

Hiwa xenni ass i di ɣa yegg Maziɣ ccan i yixef-nnes, ad iɛeffer s mayen illan-nnes. Xenni nzemmer ad nini belli aqqa-aneɣ x webrid n sseḥ. Tanita wadji ca d tacuvinit, maca mala nec ɣar-i iles. Ad zzag-s ssiwleɣ ad zzag-s ariɣ. Tteggeɣ amec tteggen iwdan nniḍen merra. D ijjen ḥajet tettwaḥsab « nurmal », maca nettat war dji ca « nurmal » ɣer-neɣ. Minzi Sseɛdiya, Ayt ccleḥ … marra d ismawen nneɣ, n tmurt-a, ɣemyen-d da. Maca umi « neccin » wadji ca d « neccin », netterra-ten war dji bu « nurmal ».

Maziɣ deg ijjen lweqt tuɣa ittwamsex s Trumanit, ass-a ittwamsex s Teɛrabt.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s