Teggur ɣer 30 n iseggusa zeggami yettwaneɣ Lmeɛṭi Bumli. Melmi ɣa ibedd usizzel n idammen di tseddawit?

Zi ddcar n Ayt Bumali di Taza, isegged-dd Lmeɛṭi isuraf-nnes ɣer Wejda ḥuma ad yessilleɣ tussna-nnes di tfizikt. Baba-s yemmut, yejja-t ɛad d ameẓẓyan. Yemma-s ttuɣa tettwala deg-s tfawt i x-as dd-ɣa yenqaren ass i di ɣa yeksi adipplum-nnes, a x-as yesmeḥ rebbi s ca n lxedmet.

Maca ass n lexmis 31 zi kṭuber 1991, ttuɣa-t d ass i di sxesyen tcumɛet n umeḥḍar-a, snuryen deg-s tayemmat-nnes d merra wi yellan nnes. Awarn i umi i yettwaker amen yeqqar, yettwaneɣ s yijjen ɣezzu yemɣar. Rrimet-nnes ufin-tt temmenḍar deg weɛrur n tɣiwant n tmessna.

Imeɣnas i ttuɣa kid-s, i yettwaḥsaben ɣer lmujet n imarksiyen (Lbernamaj lmerḥali), ggin-tt deg yexwanjiyen. Minzi deg wussan-nni, ttuɣa dinni amseksi jer tnayen n tedyulujitin wer ttemseḥmilent. Ayt n tedyulujit n tmeslemt i ttuɣa yexsen a dd-ggen aḍar-nsen deg wazzerg n teddawait i twalat tamezwarut, d ayt n tedyulujit tamareksit, i ittwalan lmujet-a n yexwanjiyen iɛan-iten-dd lmexzen bac ad ireẓ amussu n imeḥḍaren d wenhezzi-nsen x tseqqar-nsen di tseddawit. Kter ɛad awarn i tikkest x teɣri n useggas n 89 d min dd-iḍefren asurif-a n tuɣensa.

yettwaneɣ Lmeɛṭi, amen yettwaneɣ Ayt Ljid Benɛisa ass n 25 yennayer 1993, d Ɛebderreḥman Ḥesnawi ass n 12 May 2007, d Ṭaher Sasiwi ass n 22 may 2007, d ɛebderraḥim Ḥesnawi ass n 25 abril 2014 d Ɛumar Xaleq ass n 27 yennayer 2016… Imeḥḍaren-a ttwanɣen s ifassen n imeḥḍaren nneɣnit, walli x ca n lḥajet, ttwanɣen minzi taseddawit tameɣrabit yessdel x-as uxarres n lɣabet, axarres n « kid-i niɣ a c-kkseɣ zeg webrid »! Axarres n « necc i da waha »!… Axarres i wer ittimnen aqa iwdan zemren ad msebḍan di tedyulujit, ittxes kul ijjen ad iweqqer min yixḍar wenniḍen. Deg wemkan ma imeḥḍaren ad sdurryen ixedmiyen adu ipulṭa, ixess-iten ad sellḥen ixf-nsen s teɣri d tmessna. minzi taseddawit d ijjen wemkan n wemseksi s tmessna, maci n wemsiqḍi s ccwaqar d ixedmiyen.

Yettwaneɣ Lmeɛṭi d Ayt Ljid, nnan d ixwanjiyen, Yettwaneɣ Lḥesnawi, nnan d iẓelmaḍen, yettwaneɣ Ssasiwi, nnan d imeɣnasen n Umussu adelsan amaziɣ. Yettwaneɣ Xaleq, nnan d imeḥḍaren iseḥrawiyen… Lebda, wenni yemmuten d ameḥḍar, wenni yenɣin d ameḥḍar. Kul amur ad yemmet ijjen zi ca n ukulur asertan di tseddawit, ad sseknen s uḍaḍ ɣer ukulur nniḍen… Maca al melmi manaya?

Ɣer ɛawed: Isuḥufiyen n rrwa! Xmi yessuruf usuḥufi tidet ḥuma ad yecḍeḥ aked tmuzikt n lmexzen.

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....