Tasatalt n TikTok tneqq/tetteg artista ?!

Deg ineggura-ya n iseggusa, tufa tẓuri (Art) s marra yeklusay-nnes, tibridin d jjdid i zi ɣa tugur akked ibeddilen i iweqɛen deg umidya (Media). Artista ttuɣa dd‑yessufuɣen Kassiṭa d CD ixlef-itent s Spotify, iTunes, Netflix…, pelikulat mmuttyent zi sintat ɣer Netflix. Amenni i temsar la i artistat iressmen, dewlen ttafen imukan deg Internet a deg-s mmlen tilwiḥin-nsen.

Internet yessehwen timeslayin aṭṭas x artista. Yeznuza mani yexs, melmi ma yexs, ittawi tasɣart temɣer x qbel, minzi neqsen x-as isemsarn d firmat n usewweq, zeg ij n jjiht. Zi jjiht‑nniḍen yedwel izemmer ad yaweḍ legnus marra s ij n uklik, ulid am qbel ttuɣa yeznuza di ddcar waha.

Internet yerẓem tawwurt i yeklusay n tẓuri i ttuɣa Wer ten-nessin, alami yedwel yettban-aneɣ-dd ca n twalatin, axmi artista-nni, yessen i Internet waha, tettafed-t wer itteg walu. Itteg ɣir ifuṭuten-nnes niɣ ca n ibidyuten wer deg‑sen yeddid, wer deg‑sen yexdim. Maca waxxa amenni yiweḍ yedwel d lḥajet. Yedwel yettwassen kter zeg imeɣnaj ixedmen aṭṭas n iseggusa maḥend ad awḍen. Internet yeqleb tẓuri x uzellif, yerẓem tawwurt i kulci, ameẓẓyan awessar, marra ɣer-s lḥeqq ad tjerreb ccwirti-nnes, iḥenjiren d tḥenjirin tturjan ad dewlen qaɛ ittaweḍ‑asen wawal deg internet (influencer). 

Ar da, yettban-dd kulci yecna, kulci yeggur mliḥ. Maca mamec wenni i ittegen tẓuri, itteg-itt s/deg internet, amenni la d wi das-itteggen ccan, iitteg-it s/deg internet. Wi iḥekkmen x artista ma ittawyit-idd ma lla ? cḥal ɣa yekk artista yedder? Melmi ɣa yemmet? Manaya am lebda ḍḍebbaran  deg-s inni umi itteɛjib. Inni t-iḍffren. 

Deg ij n lweqt ttuɣa ttebsil n leɣnuj, mala neksi aɣennij s umedya, ittek asegg°as yekmel di ssuq, artista yettwassan yisem-nnes, ttwassanen iɣennijen-nnes i lebda, la d yenni t-iḍeffren ttrajan ɣer-s ad yegg jjdid. Qqaren-asen   “Fans”, ca zzeg‑sen ttawḍen ar t-ɣa-ɛebden. 

Nhara deg wakud n Spotify d Netflix, deg wakud i di yedwel kulci yeshel, yedwel usenflul (Creativity) Wer isekk°i, yedwel artista Wer isekk°i. Minzi nettaf belli d klikat i itejjan artista izemmer ad isiɣi, ad yili d nnumru n 1, lxedmet-nnes n jjdid lebda ad tban ɣer yewdan. Amek wenni ɣer llant tenɛacin, niɣ ifirmar akked ca n firma tejhed, d wenni izemmern ad yaweḍ deɣya, minzi kulci yebna x usuwweq. La zik ttuɣa amenni, sewweq sselɛet ad taweḍ iwdan, maca assa din ij n lferq yemɣer, d wenni itteggen artista.

Melmi dd-tesrusid taẓuri di ssuq n internet, klikat-nni i das-itticcen balur, ‑leḥsab (statistik) yeqqar ‑ n tḥenjirin d iḥenjiren wer yeqfilen ɛad 18 n iseggusa. Tteslan niɣ ttfarrujen ijt n twalat niɣ tnayen. Zi klikat-nni, ttedwal lxedmet-nni d “nnumru n 1”. Di lweqt-a yedwel Artista yettwaḥsab ittawi-tt-idd xmi i ttaweḍ ad yesseqnaɛ inni imeẓẓyanen. Ulid am zik, ttuɣa ittek di temsizzit n ukritik, d tyacitin n yewdan ɣer-sen mala drust 30 n iseggusa n umeḥḥen d umquṭṭus akked d tudert, d uqasi zi mkul aklasi n tcuni d tẓuri. 

Manaya yerẓa arsitat aṭṭas, al mani yedwel ssuq Wer deg-s yeqqim min ɣa yɛejben, melmi dd-ittban ca n artista ittawi-tt-idd. Yedwel wer daneɣ-dd-ittbin jer waṭṭas n yenni i ittiraren waha, niɣ i itjerrben ccwirti-nsen waha. 

Assa azgen ameqqran n Apps nnurẓment i yewdan zi 12 iseggusa sennej, amek zemmern ad inin awal-nsen, ma teɛjeb-asen tẓuri-nni niɣ lla! Awal-nsen d wenni yessalayen pilikulat d iɣennijen di Charts, d wenni i zi ttawḍen “inaẓuren” waxxa Wer ssinen manis idd-ɣa-kken i tẓuri. Manaya ineqq aṭṭas n artistat i itteggen tiẓemmar mɣrent ad xedmen ca n lḥajet tecna, niɣ ad ssiwḍen ca n tebrat, tamaren deg-s, kerfsen maḥend ad awḍen. Maca teɣḍel-iten tsatalt (Generation) n Tiktok, i iḥekkmen x uɣennij s ubidyu klip, x pilikula s wanict n min deg‑s yennqelben d ṭṭumubilat, x iṭabluten s wanitc i dd‑iwyen n ijimen!

Ɣer ɛawed: Mamec i ittemsurrufen inaẓuren d imariten aked tweḥdanit ?

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....