Tamɣart takampawit di Arif; Jer iɣendan n taqsuḥi n tudert, d yimal yessullsen.

Aked wadaf n 15 zi kṭuber kul asegg°as, ittbedda umaḍal ɣer wass amaḍlan n temɣart takampawit i itteddren ijen tudert teqseḥ x tenni i tteddrent suyt tamdint. Mala nessiwel x taqsuḥiya n tudert n temɣart takampawit, aqa wer nezmir a nestef mindi tella temɣart tarifit i ittmuɣẓulen aked wussan… Tettraja tirja-nnes ad qḍant zeg yiri n tzeyyat ḥuma ad tsenned arendad i ukerfes d imeṭṭawen.

Tamdint, d ijjen lḥajet wer telli ca d taqdimt di Arif. S uya, xmi nessawal x temɣart takampawit, nessawal x tyemmatin-nneɣ d tḥennatin-nneɣ d tḥennatin n tḥennatin-nneɣ… Nessawal x yijjen tidet ttuɣa ttɛicent-tt trifiyin zi ṭṭerf, qbel i ɣa teswiẓẓeḍ temdint ad tbezzeɛ ibeḥrar-nnes x lkampawat n Arif, ad tbeddel aṭṭas n wudmawen n tudert n temɣart.

Tamɣart takampawit di Arif, qbel ma a dd-yeffeɣ lqanun i yesbeddan ssqef n lemlak n twetmin ɣer tmenṭac n isegg°usa d tsawent, ttuɣa smellaken-tt mɣar ad tebda ad tefruri. Cḥal n temɣarin yettwabezzez x-asen ad llfent i tudert n temẓi d tirart d wengaz di legɛudi, ḥuma ad afent ixf-nsent di tassut aked wergaz… Ttuɣa tettaf tḥenjirt tameẓẓyant ixf-nnes jer iɣendan n tudert i wer tzemmar ad tɛic aked wergaz amen tella ɛad d taḥenjirt, d taqsuḥi n twacunt-nnes i x-as ittbezzazen bac ad tesber ḥuma ad trebba lɛucc-nnes, ad tegg tawacunt-nnes.

Manaya ttuɣa deg-s aṭṭas n yemxumbal i temɣarin i xef tekka d taberkant. ttuɣa wer hennint cwayt al tent-idd ɣa awḍen tarwa nsent, a ten-afen d taɣruḍt-nsent. Ma qbel, sɛeddun-tt di ttkerfis d weɛmud d tamara d tudert iqesḥen…

Zeggami i yettwakkes lemlak n tḥenjirin i wer yiwiḍen 18, yenqes cwayt ukerfes x temɣart takampawit deg uɣezdis-a. Maca dinni iɣezdisa nneɣit ɛad reccmen tudert n temɣart s tubberkent n tjugrafit i di wer ɣer-s yelli ccwarti. Zeg iɣezdisen-a, nettaf belli tamɣart tarifit tettegg afus-nnes di merra min izemmar ad yexdem wergaz. Tmejjer, tkessi alum, tneqqec, tzeddem, tettras, tḥettec, tessgam lebhayem d yeqnannyen d iyaẓiḍen… Merra manaya, trenni-dd ɣer-s arbal nniḍen n wesnenni d wedḥay d usebben d weḥray d wessray… Lxedmet n temɣart takampawit deg-s aṭṭas n tamara, teɛdu s waṭṭas n tseqqar min ixeddem wergaz.

Sennej i manaya, Tamɣart takampawit ttwaqessen isurifen-nnes. Minzi wer tzemmar ad turja kter zi ca n wergaz a kid-s tegg lɛucc. Minzi wer das-nnureẓment bu twura i tt-ɣa yejjen ad turja ad tebna tudert-nnes s mamek texs nettat. Ula d tɣuri-nnes wer tɛeddu ca n isuraf udrusen deg uselmed amenzu.

Ula d tisurifin n usidef n temɣart takampawit di tgumi, ttneqraḍent arendd tizemmar n tidet i wer yellin. S uya, ttɣimant tirja n temɣart i xef teɛfes tjugrafit-nnes, (ttɣimant) uglent ɣer tmexsa tasertant n usufeɣ-nnes zi tallest. S lebni n sekwilat, d lebni n yijjen tisi temten i ɣa yejjen takampawit ad tceebber di tɣuri s waccaren d teɣmas… Al ɣa taf tirja nnes i texs nettat. walli ad qqiment tirja-nnes uglent ɣer wewtem.

ɣer ɛawed: Deg wass amaḍlan n tḥenjirt: Asijji x tidet n tḥenjirt di Arif

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....