Tabrat zi/ i Wasim.

 Wasim Busettati
Wasim Busettati

Ca n tmeslayin ttɣimant ɣzint di buḥbel n bnadem. Cḥal ma ikka idder wer izemmer ad tent-ittu, ɛemmers ad as-raḥent zi leɛqel. Ammu: Tteɛqlaeɣ Wasim Busettati, deg ijjen uɛecci deg Imzuren, d aḥudri, d azegrar xaf-i, d azdad. Ɣir iẓr-ayi i twalat tamezwarut, yus-dd ɣer-i idarreɛ-ayi. Adarreɛ-nni i zi ittaca bnadem belli bab-nnes ikessi ijjen wul d acemlal, ul yemɣer. S tḍeḥḥakt yenna-ayi:  » ma texsem ad tenɣem Naṣar ay imcumen? » Nniɣ-as: « urid d neccin i yexsen maca d Imcumen« , ta d ijjen tḥajit-nniḍen ad dd-yas lweqet-nnes.

Wasim ḥekmen x-as s ɛecrin isseggusa. Ttxayaleɣ Wasim ad dd-yeffeɣ zi leḥbes di 2037. Izemmer ad yili tbeddel tafizyulujit-nnes, tifras n wudem-nnes. Maca xminni ɣa idarreɛ i bnadem ad dd-kid-s yaca lwaḥedd ila d Wasim. Wasim iqqimen d Wasim.

D manaya i yemken i zi yuca ula d Ḥamid Lmehdawi, netta ittemlussun aked Wasim di leḥbes. D netta yufa-t akid-s, ittekkes x-as imunas zeg wul. Tili yeqqar-as: « Wer tteqniḍ, qa neccin uran x-aneɣ leḥbusat« .

Yeqqar-ayi ameddukel-inu Ḥakim, ig izedɣen wussan-nni deg Imzuren: « tessned, Wasim yecna » . Mamec ɣa igg ca n ijjen ittxes iles-nnes, tammurt-nnes am Wasim wer ittili ca yecna? Kter zi manayenni, din tazdugi n buḥbel. D manaya i ɣa tessned ass i di ɣa mmelqant tiṭṭawin-nnec/m aked tinni n Wasim.

Nessen belli ibedjerwaḍen n djiret, ɛewwlen ad selsqen ttiki n « lɛunef » i lḥirak x weɛrur n ijjen am Wasim. Yina ma d ibuhaliyen? Mli tennam ḥedd nneḍni, ad yili negga ixef-nneɣ axmi numen, ad namen deg ixef-nneɣ ila negga ca n tmeslayin wer tent-neggi. Amecnaw wenni deg ufilem n « The Shawshank redemption » i tuɣa iɣellan yudef ɣer taddart yufa tamɣart-nnes nɣint uca ittɣil d netta i tt-inɣin . Maca Wasim, netta d « ddalil » kunṭra i ibedjerwaḍen n djiret.

Rxum-as-dd i Wasim ad iderreɛ i yemma-s d baba-s, jjem-t ad ixes Arrif-nnes/nneɣ. Rxum-dd i yeḥramen marra ummri qaɛ.

Ɣer ɛawd: Acraf Mudid ttuɣa yeggur ad ineɣ ixef-nnes

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....