Nhar-a Nnayer ḥram, tiwecca ad tessiwled s Tmaziɣt ḥram

Akarikatur n Lɛerbi Sebban

Ibla-aneɣ Rebbi s ca n marka n lefquyyat wer ttfekkren wer tejjin ḥedd ad ifekker. Amezruy-nneɣ yeccur s manaya. Xseɣ ad ariɣ x manaya umi ijjen tnayen n lefquyyat di Sus ggin arrwina di midden. D amezwaru ḥarrmen taẓuri, mani mma yella ca n unaẓur rrin-t d cciṭan. Wis tnayen wami i d-yusa useggas amaynu n Nnayer. Ḥarrmen-t, maɣer ? Wer din ca n ḥajet d jjdid, rrin-d ifeẓ i wawalen isxeddamen lebda « ḥram, ccirek… ».

S tidet ttuɣa din ijjen wezgen d ameqqran n midden i dasen-ibedden d iɣes n tmijja, waxxa zi lefquyyat. Maca wanita d ijjen uxarres deg wamun yella. Izemmer ad iraḥ ad immerni kṭer ukṭer, mala nmeyyek x-as.

Aṭṭas n leɛwayed-nneɣ raḥen minzi lefquyat-a ttuɣa ggin ameknaw timessi adu lum. Beddlen zi telmect-nneɣ, ammu, timɣarin-nneɣ i ttuɣa icerrḍent tiggaz, wer qqiment tteggent amenni minzi timessi n jahennama ad tecc udem-nnsent. Wer qqiment timɣarin tteggent ticeddatin, timuzar am ttuɣa tteggent timɣarin n Arrif zic.

Dewlen tnayen n wawalen min xef ibedd bnadem : Ḥram # Ḥlal. Ijjen uparadukes ittejja bnadem ittɛic di tnayen n ikuluriten, abercan d ucemlal. Lefquyat-a zeg yinni iɣeḍlen zi ddat n Umaziɣ, idwel immexs ixef-nnes, immexs ad igg tɛinsart, immexs ad iɣennej, ad yecḍeḥ, ad yirar, ad ifreḥ s tudert. Uraren-nneɣ ttawin-d dag-sen lefquyat, qqaren lxuṭba uca bnadem ittweddir zzag-s lḥal wer ittessen ma aqet lferḥ ma lqerḥ. Timeɣriwin-nneɣ wer dag-sent ḍellqen i tmuziqt, tiɛezryin wer ceṭṭḥent ad fewwjent x ixef-nnsent, wer ccitent deg wallun ar ɣa teqqares tilmect-nnes.

Zi lebda, lefqi ila amkan-nnes d tamzyida, wer zzag-s itteffeɣ ad yini awal-nnes di jjmaɛet. Tina d tnamitin n lejdud-nneɣ i ifehmen mliḥ i yixef-nnsen. Neccin urid nus-d a nkemmel x mayen bdan nitni, maca nerra s isuraf  ɣer deffer. Deg wass wami bda nettsela ɣer lefquyat n tallest di Iqraa d Satilit.

Awal d azgrar x manaya, maca sḥesset i ɣer tniɣt n leɛqel ay Imaziɣen, ɛicet tudert-nnwem

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....