Nawal Sseɛdawi tessers ixsan-nnes

Awarn i umi tiweḍ tesɛin n iseggusa di lɛumur-nnes, teḍra Nawal Seɛdawi x tlict n tudert ass n lḥedd 21 zi mars 2021, i yellan d ass amaḍlan n tyemmat.

Min teɛna Nawal Sseɛdawi?

Nawal Sseɛdawi
umi i tt-ttuɣa d taḥudrit

Nnan-as: « cem d ij n temɣart wer teḍbiɛed », tenna-sen: « necc qqareɣ tidet, tidet aqa ammu i tegga, wer teḍbiɛ ».

D nettat; d taḍbibt , d tameɣnast d tawetmant, d tamarit tamisrit Nawal Sseɛdawi, i yeṭṭfen acbar s texzarin-nnes d uxarres-nnes d tira-nnes d wawal-nnes… tixḍar abrid n tidet d wexbac x tidet, maca abrid-a lebda yewɛer, lebda deg-s isennanen. D abrid-a i tt-yejjin ad tcuq lemwaj n tuɣɣubja i sɣemyen deg imelɣiɣen n lɣaci s yisem n ddin. Ttuɣa-tt d tazeɛɛamt mseqqem, tessiwel di mindi yeqseḥ wawal. Terẓa aṭabu x usentel n ddat n temɣart d ddin d wamun i di yegga wergaz aḍar x temɣart.

tlul ass n 27 zi kṭuber asegg°as n 1931 di Lqaylubiya, teffeɣ-dd d taḍbibt zi tesdawit n Lqahira. tebda isuraf-nnes di tira amen tella d taḥudrit, tessufeɣ-dd ca n 45 n yedlisen. tettwassen s udafeɛ-nnes x tseqqar n temɣart, tiweḍ alami tesbedd tamesmunt n twiza aked temɣart taɛrabt asegg°as n 1982.

Aseggas n 1972, tessuffeɣ-dd adlis-nnes « Tamɣart d taqqut », tbedd zeg-s deg wudem n merra ddenf d uḍar i yettwaggen x temɣart, amecnaw imextan d ibexruras i ttegg wamun ḥuma ad yexzar taḥnjirt ma d taɛezrit ma lla. Iɛan wedlis-a ɣer lmujet tawetmant wiss tnayen ḥuma a dd-tessfi.

Nawal Sseɛdawi

Nawal di buɣemɣam:

Nawal, zi temɣarin i ireẓmen taqebbart x isental i xef ittewqiɛ weqḍaɛ n nnefs. Tejbed-dd ireẓẓa n isental n ssiyasa d ddin d ddat n temɣart. Tbedd d iɣess n tmijja arendad lxezrat n wamun i yesseɛqaran tamɣart, amen ttuɣa tettɛan i lḥukuma n Misara minxef trezzu deg wazzerg n ssiyasa.

Tessuffeɣ-dd asegg°as n 1981 ij n tesɣunt tsemma-tt « lmuwajaha » , tettwaṭṭef ass n 6 cutanbir 1981, tettwagg di lḥebst. wer din min tekka, yemmut Anwar Ssadat, uca tennufsel-dd. Zi ssenni, tura adlis-nnes: « tiktayin di lḥebs n temɣarin » asegg°as n 1983. d nettat i yennan: « yedwel lxaṭar d ij n wezgen zi tudert-inu zeggami ksiɣ stilu uriɣ, wer yelli bu ca nlḥajet xaṭar kter zi tmenna n tidet deg yij umaḍal yeccur s ixerriqen« .

Terna-ten Nawal deg wemseksi n imextan n twetmin:

S tira-nnes d ixarrisen-nnes, tbeddel aṭṭas n texzarin ɣer temɣart di Misra d imunen n yemselmen merra. Ttuɣa-tt zeg imezwura i ilaɣan ɣer tikkest n imextan n twetmin, tḥesbi-t d ij n ɣezzu yemɣar yettwagg di lḥeqq n temɣarin. Manaya yejja-tt ad temradaf aked ixarrisen n lecyux isalafiyen i yeggin lɛucc deg wamun amisri. Yejja-tt ad temradaf ula aked ddewla zi mant-nnes, alami tiweḍ a xas-azzlen zi lxedmet-nnes d lwiẓara n sseḥḥet s ssibbet n udlis-nnes « tamɣart d taqqut », d manaya i tt-ɣa inedhen bac ad tettwaṭṭef di lḥebs aseggas n 1981 mamec i nniɣ.

awarn i waṭṭas n isegg°usa n wemseksi, dewlen imextan n twetmin d ɣezzu di Misra. Yeffeɣ-dd wawal n Nawal, tiweḍ ddewla n Misra ɣer tidet i zi temɛucceb Sseɛdawi aked wamun Amisri d ddewla d iɛessasen n ddin. Alami ula d L’azhar, yewca-dd lfetwa yenna deg-s belli « imextan n twetmin ḥaram, d ttaɛeddu x temɣart ».

Tessiwel Nawal Sseɛdawi deg wedlis-nnes « Udem iɛerran n temɣart taɛrabt« , x ɣezzu i deg-s yettwaggen umi i tt-ttuɣa d tameẓẓyant, ass umi i dd-ɣa asen a das-ggen imextan amen tella d taḥenjirt n setta n isegg°usa. Tesserɣ tifawin x leḥriq d ɣezzu i yettwaggen di rrimet n temɣart.

Adlis-a nnes, ttuɣa-t am ca n tḥeryaḍt thezz min ijemden deg wamun, stenfɛent zeg-s temɣarin, iɛan amun bac ad ibeddel aṭṭas n texzarin ɣer temɣart.

Amradaf aked ddin d ssiyasa:

Nawal Sseɛdawi, ttuɣa-tt d tazeɛɛamt deg wawal-nnes d uxarres-nnes. Ttuɣa-tt zeg tmezwura i ilaɣan bac ad yemqudda wergaz aked temɣart di lwert. Amen tesnekker taɛejjajt x tkembuct n temɣart. Tenna deg yij n wawal-nnes: « lḥijab wer yesskin ca ɣer tazdugi d temɣart, minzi nec mala xseɣ a dd-baneɣ ssfiɣ, ad sɣeɣ taḥeṭṭawt s xemsin junayh, uca d necc sɣiɣ jjennet s ttaman-a, maca necc wer xseɣ ca ad adfeɣ jjennet s uḥeṭṭaw, xseɣ a tt-adfeɣ s tembirt-inu d min tteggeɣ ». Nawal ttuɣa tettwala lḥijab d ij n tmatart i zi yettwagg uḍar x temɣart.

Tettwala Sseɛdawi belli ddin nwert-it x lejdud waha, amen tenna deg wawal-nnes: « Xemsa n tminutin awern i xmi i dd-ɣa-tluled (txelqed), a dac-ggen isem, a dac-ixḍaren iles (lluɣa), d ddin, d wikked ɣa temɛacared… a dd-tawyed tudert-nnec tekmel cekk-teddafaɛed x min ɛemmers wer tixḍared. »

Nawal Sseɛdawi tetter zi temɣarin d iḥudriyen ad ggen tagrawla ḥuma ad awḍen ɣer tlelli d tudert yecnan

Nawal deg wudem n tpateryarcit:

Temɛutrus ɛawed Nawal Sseɛdawi aked usistim apatryarcan, tenna x-as ila netta d ij usistim yettwabezzez x temɣart di twacunt d berra i twacunt. Tbedd di ɣess n tmijja i yinni ttuɣa ittlaɣan bac tamɣart ad teqqim di taddart waha, ad tili adu wergaz, wer tettemxelliṭ deg imukan mani llan yergazen… Ttuɣa teqqar belli tamɣart d nettat i ikessin lhemm d arrmeḥ deg waṭṭas n twacunin.

Ttuɣa lebda tettlaɣa bac tamɣart ad tennufsel zi lgid d umawes i das-yegga wergaz, ad teqḍu ssnasel i tt-ittejjan lebda d tismeɣt n wergaz.

Tenna Nawal deg wedlis-nnes « tixzarin di tsertit d temɣart d tira »: « wer ittili lḥeqq d tdimuqraṭit illa mala tedḥa tlelli d wemquddi d ij n webrid n tudert di taddart d ccariɛ d sekwila d lxedmet d ufewwej d tirart« .

Zi min tenna:

« Necc ad mmteɣ, cekk ad temmted, maca min itthimman; mamec ɣa tegged ad tɛiced al dd-ixecc nnhar-nnec. »

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....