Muḥsin Fikri

iIlul deg Yemzuren aseggʷas n 1985. D mmi-s n yijjen twacunt am waṭṭas n twacunin n irifiyen. Baba-s ttuɣa-t d amselmed. Netta wer ikemmel ca tɣuri-nnes, yeffeɣ maḥend ad iraḥ ad yexdem di tsebbabt ɣer yijjen bab n tḥanet.

Awarn-as, iṛuḥ ɣer usinag n ttiknulujit n tgemra (معهد تكنولوجيا الصيد) di Lḥusima. Yeksi-dd ssenni adipplum n ubeḥri. Maca ass n 28 zi kṭuber 2016, temsar ijjen temsart i ɣa yejjen imezdaɣ n Lḥusima d Arif merra, d waṭṭas n imezdaɣ n tneddam nneɣni di Lmerruk niɣ di tmura n berra, ad kkren ad sɣuyyen. Tamsart-a nettat d tamenɣiwt taɛeffant i das-yettwaggen awarn i umi yettwaḥri deg ukameyyu n wefraḍ.

Yemsar manaya umi das-kksen ipulisen iselman-nnes i dd-yesɣa zi lmuyyi n Lḥusima. Minzi iselman-nni zeg yinni i yeffuk wer dd-ttwagemren. Umi i das-neḍren islman-nnes mamek qqaren yewdan i ttuɣa dinn yellan, yeḍfer-iten, uca apulis-nni yenna-s: « Ṭḥen mmu » (ḥri yemma-s).

Fikri yettwaneɣ, maca issedder-dd tagrawla di Arif, yeslul-dd targazt n irifiyen zegga ttuɣa i dasen-yettɣil aqa qebbḍen x Arif. Arif awarn i tmenɣiwt n Fikri d ijjen Arif yedwel ɣer umezruy-nnes, d ijjen Arif icebber di tlelli.

Ad yerḥem rebbi Muḥsin Fikri, a das-yessers rebbi ixsan di jjennet.

Ɣer ɛawed: Musṭafa LBUƐEZZATI (Amesrem); tacumɛet n wesfirnen i tessexsi temnawt

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....