Lxezrat di ca n tɛenkraf n uselmed d usegmi..

Ɛlayen nezmer a nini belli iwdan iwḍen ad ssirden ifassen zeg yiger (iyyar) n uselmed d usegmi d merra min ɣer-s yeqqnen. minzi lwizara i yellan x uzellif n yiger-a, s tsertitin tisegmanin-nnes (politiques éducatives) wer tkemmel ca awal-nnes aked wegdud ḥuma ad tekkes tiɛenkraf n uselmed, ad taweḍ ad tessers ij n sekwila i yesbeddan agdud ḥuma ad yegg afus-nnes di tgumi n tmurt-nnes.

zeg wawalen i wer tkemmel ca lwizara-a; min yeqqnen ɣer uselmed n tmaziɣt , lwizara n uselmed d usegmi ttuɣa tewca awal deg yij n temyaqqant aked usinag ageldan n tussna tamaziɣt (IRCAM) ḥuma ad tili tmaziɣt tettwassqar i merra imeɣrabiyen, di merra iswiren n uselmed, aked wadaf n 2010/2011. maca lexxu aqqa-neɣ di 2022 εad wer neẓri walu zi manaya. kter zeg wemxumbel-a, aselmed n tmaziɣt yedwel ɣer deffar…

mala lwizara wer tettweqqir timyaqqanin d wawalen i tetticc i wegdud, mamec tegga ddewla ɣa-yuguren ɣer zzat?

rni-dd sennej i manaya, dinni aṭṭas n tεenkraf niɣ n tassasin (crises) qqnent ɣer yiger n uselmed, wer iwiḍen ca a dasent-afen timrarutin (Réponses), am:

– tassast tademsant (crise économique) : uɣun n sekwila aked ssuq n lxedmet (marché du travail).

-tassast tanamunt (crise sociale) : wer iwiḍen ca s tsertit-nnsen tasegmant ḥuma ad sbedden niɣ ad smuttyen ijj n unmuri d amesteggar (Citoyen Responsable), izemmer ad yewc afus n weswizi d tgumi i wegdud-nnes d ddewla-nnes.

– tassast tadelsant (crise culturelle): tisertitin n uselmed ssigg°jent ameḥḍar ameɣrabi x tdelsa-nnes (culture), jjint-t ittetliɛ irezzu x yexf-nnes di tdelsawin n yinniḍen. manaya yejja anmuri ameɣrabi ad yerwel zeg yexf-nnes i wer yufi di sekwila.

tina d tassasin, d imxumbal i di tesseɣḍes tnettamt tanamurt i usegmi d usmutteg (la charte nationale de l’éducation et de la formation) aselmed d usegmi. s uya, wer telli tmexsi n tidet ḥuma ad ssufɣen iger/iyyar n usegmi d uselmed zeg usures (Situation) n yiri n tzeyyat i di ittedder. xsen agdud ad yedder di tqubbanit ḥuma nitni ad ggen mamek xsen!…

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....