Categories: Timuɣriwin

La Regla ‑ Ayur n tḥenjirt d lεib!!

ARTWORK BY CAITLIN G. MCCOLLOM

Tura‑t: Fatiḥa Ɛissawi

Mamek nessen qaɛ, arrendan (ramaḍan) εlaḥal ad yaweḍ, maca min wer ssinen attas n yewdan, d amnus i tkessi tḥenjirt i 6 nni n w ussan n idammen i xa‑s i dd‑itasen di ramadan.

Mamek ttwaliɣ, taḥenjirt wer tkessi s wemnus i leḥriq n uεeddis , n weεrur, n ifadden d wefcal, d leḥriq n uzellif, Agaεεed n ihurmunen n Etrogine i tt‑itejjan ad txeyyeq akd ixf‑nnes, as iqqes lḥal x can tmeslayin d timeẓyanin, i tt‑itjjan ad tettru x ca n tmeslayin wer stahllent imeṭṭawen, d waṭṭas n tamara i yessakʷaḍen lmut!,
Marra manaya walli tettegg‑it neεmada niɣ iεjeb‑as lḥal, maca deg ussan nni amenni i tt‑tterran ihurmunen‑nnes,

Manaya marra wer das tekessi s wemnus, anict min tekessi i mara yeẓr‑it ḥedd! niɣ mara yerra‑s‑dd lexber ḥedd zeg aytma‑s, babas niɣ ḥedd d awtem akid‑s di taddart.
Maymi!?
Maymi d rεib, ḥcuma, atcced arrendan!

Aṭṭas wer fehhmen umi qqaren qa taḥenjirt wer tettiri mliḥ di lxaḍar‑nnes, aṭṭas i wer yessinen qa llant can tḥenjirin tadfent deg uxiyyeq (la dépression), ttadfent deg ijjen lḥala n tepsikulujit teqseḥ aṭṭas.
Maca tkemmaren xa‑sent s: qa d « rεib »!

sqa ɣer‑m am isel ḥedd!! Niɣ ɣer‑m a cem‑iẓer ḥed, cem tetted ramaḍan!! Axmi i tenɣa, niɣ tegga ca n lḥajt wer teḥli!!

Min ixss ad tesned, qa mara yemma‑c, ultma‑c, tamɣart‑nnec… wer tecci mliḥ deg ussan nni izemmar ad tehlek zi seḥḥet s ca n lehlak yeqseḥ ad zzag‑s teggenfa, ad as‑yegg nnaqes deg uzzal, niɣ izemmar ad ac‑temmet jer ifassen, mala tẓum kid‑k arrendan.

Min ixss ad tesned ɛawed, arrigla niɣ cehar wer yelli d rεib, ntta d ijjen tamara tkessit temɣart ḥuma ad cek taru cek.
Arrigla, Idammen, Yur/cehar n temɣart: d ijjen ḥajet tella zzag‑s, wer lli d nttat i yexsen.

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

PDF: Caca ‑ Tuf teqqen

SEHWAMT-ID SSA

8 avril 2021

Mayemmi ca n yirgazen d Ihindawiyen rezzun ad mquddan aked temɣarin?

Drus xmi ttemsaḍafeɣ deg usafar-inu di tmurt n Lhind, ula kṭer deg ibilajen d ledcur…

6 avril 2021

Tapsikulujit ‑ Taxrazt 3

https://youtu.be/SvOGklCxqo8

5 avril 2021

Akitu: lɛid aqdim qeɛ deg umezruy

lefraḥet n isuriyen di Lqeḥṭaniya ḍarreɛ n Surya, s lɛid n "akitu", ass n 1…

3 avril 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar