ILES D SSELƐET

Khalid Bouyaala

ILES D SSELƐET
Yura-t : khalid BOUYAALA

Iles niɣ tutlayt, temsar-as am yijj n sselɛet di ssuq, xmi i x-as ttemḥizwiren yewdan maḥend a tt-sɣen, tettili tecneɛ ; xmi yettmetta ssuq ula d sselɛett tettebxis. Sselɛet-a mecḥal mma tneffeɛ ktar yettmarni wazal-nnes (lqima-nnes). Malla tesɣid ṭṭumubin teggur mliḥ, ttett drus n liṣaneṣ, deg-s tesmeḍ, leḥmu, lirbag… wer yelli am yicten wer day-s walu.

Ilesawen kif kif, xmi ɣer-k ijj n yiles tzemmared a zeg-s tegged kulci, a zeg-s teɣred, a zeg-s txedmed… ittili ɣer-s uraq-nnes ktar zeg yinneɣni. Malla teṭfed-dd ijjen yeɣra taglinzit, issawal-itt izemmar ad yegg min ixes s tusna-nnes minzi d ijj n yiles n tettiknulujit, n wamfurmatik… wer yelli am yijjen issen tawuluft, d amedya (exemple), wer zeg-s izemmar ad iɛdu amsawal di lwacun-nnes di Ssinigal.
Sselɛet xmi nettaf wer tettmenzi, neddakkal ɣer waṭṭas n tenḥisiyyin bac a tt-nezzenz. Zi tenḥisiyyin-a : Acenneɛ (la pub), aɣḍal di ttaman d usemɣar zi sselɛet tanamurt (tenni n tmurt)… S manaya nettaf tidewlatin ttɛeccarent merra min dd-yettasen zi berra.

Ilesawen ula d nitni nzemmar a sen-nessemɣar di ccan am sselɛet. Maca wi zemmaren ad yessemɣar deg wazal (lqima) n tutlayt illa ayt bab-nnes. (Am mamec tteggen ikaṭlanen di tseddawit tuṭunumit n Kaṭalunya, nettaf aṭṭas d imeḥdaren ttagin-asen iselmaden-nsen a ten-qeblen maḥend ad ggen ddukturat-nsen s tkastiyanut…)

Neccin imaziɣen di Arrif niɣ di Tmezɣa ammen tekmel, ar melmi ɣa neqqim nessawal s yiles uḥewwas nettraja a daneɣ-yewc min yellan aqqa-t ɣer-neɣ ?
Melmi ɣa nessen illa aqqa d neccin weḥḥed-neɣ i yzemren a nessemɣar zeg iles-nneɣ ?

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....