Categories: Timuɣriwin

ILES D SSELƐET

Khalid Bouyaala

ILES D SSELƐET
Yura-t : khalid BOUYAALA

Iles niɣ tutlayt, temsar-as am yijj n sselɛet di ssuq, xmi i x-as ttemḥizwiren yewdan maḥend a tt-sɣen, tettili tecneɛ ; xmi yettmetta ssuq ula d sselɛett tettebxis. Sselɛet-a mecḥal mma tneffeɛ ktar yettmarni wazal-nnes (lqima-nnes). Malla tesɣid ṭṭumubin teggur mliḥ, ttett drus n liṣaneṣ, deg-s tesmeḍ, leḥmu, lirbag… wer yelli am yicten wer day-s walu.

Ilesawen kif kif, xmi ɣer-k ijj n yiles tzemmared a zeg-s tegged kulci, a zeg-s teɣred, a zeg-s txedmed… ittili ɣer-s uraq-nnes ktar zeg yinneɣni. Malla teṭfed-dd ijjen yeɣra taglinzit, issawal-itt izemmar ad yegg min ixes s tusna-nnes minzi d ijj n yiles n tettiknulujit, n wamfurmatik… wer yelli am yijjen issen tawuluft, d amedya (exemple), wer zeg-s izemmar ad iɛdu amsawal di lwacun-nnes di Ssinigal.
Sselɛet xmi nettaf wer tettmenzi, neddakkal ɣer waṭṭas n tenḥisiyyin bac a tt-nezzenz. Zi tenḥisiyyin-a : Acenneɛ (la pub), aɣḍal di ttaman d usemɣar zi sselɛet tanamurt (tenni n tmurt)… S manaya nettaf tidewlatin ttɛeccarent merra min dd-yettasen zi berra.

Ilesawen ula d nitni nzemmar a sen-nessemɣar di ccan am sselɛet. Maca wi zemmaren ad yessemɣar deg wazal (lqima) n tutlayt illa ayt bab-nnes. (Am mamec tteggen ikaṭlanen di tseddawit tuṭunumit n Kaṭalunya, nettaf aṭṭas d imeḥdaren ttagin-asen iselmaden-nsen a ten-qeblen maḥend ad ggen ddukturat-nsen s tkastiyanut…)

Neccin imaziɣen di Arrif niɣ di Tmezɣa ammen tekmel, ar melmi ɣa neqqim nessawal s yiles uḥewwas nettraja a daneɣ-yewc min yellan aqqa-t ɣer-neɣ ?
Melmi ɣa nessen illa aqqa d neccin weḥḥed-neɣ i yzemren a nessemɣar zeg iles-nneɣ ?

ejj Comment
ifsar‑it

Amaynu

Leḥkayet n yayet Sidal

Fuṭu: Mapio Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ij n leḥkayet tura s tmaziɣt,…

17 janvier 2021

Imneɣ n Ɛednan teḥkem x-as lmeḥkama ad yemmet

Le Rifain Teḥkem lmeḥkama n Ṭanja ass-a n larbeɛ s tmettant x uqettal i yenɣin…

13 janvier 2021

S ubidyu: Artistat d imusnawen n Arif ssitimen-awem aseggas amaziɣ d amimun 2971.

https://www.youtube.com/watch?v=sqGWFqGBvd8

13 janvier 2021

Aseggʷas Amaziɣ jer ass-a d iḍennaṭ

Yura-t Ridouan PAKHROU Iḍennaṭ εad ttuɣa aseggʷas amaynu Amaziɣ wer ɣer-s ttbeddin bu waṭṭaṣ n…

12 janvier 2021

« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt),…

12 janvier 2021

Lɛutmani deg iraqen n wemsawaḍ anamun: « Aseggas ambarki! »

Saɛd ddin Lɛutmani Le Rifain Ibedd umeqqran n lḥukuma n Lmeɣrib, Seɛd ddin Lɛutmani, ɣer…

12 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar