Deg wass amaḍlan n tḥenjirt: Asijji x tidet n tḥenjirt di Arif

Aked wadaf n 11 zi kṭuber n kul asegg°as, ittbedda umaḍal ɣer tḥenjirt tameẓẓyant deg wass-nnes amaḍlan. Deg webrid n manaya, a negg ijjen usijji x mindi tella tḥenjirt tarifit, min ibeddlen, min wer ibeddlen, d min ixessen ad ibeddel.

Mala ttuɣa dinni ijjen usurif yemɣar yettwagg ḥuma ad tettwakkes talles x tudert n tḥenjirt di Arif, Maca manaya wer yeqqir ca belli tecna-yas, minzi ɛad dinni min yessedqilen isuraf n tcuni, ca yeqqen ɣer ddin, ca ɣer lxezrat n iwetman, ca nneɣni ɣer ddewla i wer yeggin ca lmejhud amen tenna.

Najat Belkacem, x yeffus n tteswirt. X uɣezdis-nnes weltma-s Fatiḥa deg yijjen sekwila di Fransa. Najat tarifit, tucicart, tbeddel tajugrafit d min das-dd-yennḍen, ḥuma ad teqḍu maws i itteṭṭfen tirja n waṭṭas n tḥenjirin da, ad taweḍ ad tendeh iger n uselmed di ddewla d tameqqrant am Fransa.

Wer teqqim ca tḥenjirt tameẓẓyant ssemlaken-tt di Arif s uɣil amen ttuɣa yella qbel. Minzi lexxu lqanun ameɣrabi wer isemmeḥ ca i tḥenjirt ad temlek amen wer tiwiḍ 18 n isegg°usa. Maca qqiment tburjatin reẓment di lqanun-a manis i dd-ttekken yinni i ittawyen tinni i wer yiwiḍen ɛad 18.

Mala ttuɣa asemlek n tḥenjirin yenqes s waṭṭas, niɣ ɛlayen wer yeqqim di Arif, Maca aṭṭas n tḥenjirin di Arif ttɛicent di twacunin i ittaglen tirja-nsent ɣer uraji n wergaz i tt-ɣa yawyen. Aṭṭas n twacunin ttseqqafent tirja n tḥenjirt, tteggent mawes i issuraf-nsent di tudert ḥuma a tent-jjen d lmanet jer leḥyuḍ n taddart. Ad rajant wi dd-ɣa yesqareqben s ssekk°er ad tent-yawi.

Ɛad yella ijjen uxarres n ḥcuma niɣ n tigg°di x ccaraf, ittejja tiwacunin ad ggent lferz jer iḥenjiren d tḥenjirin. Axarres-a, ittejja tiwacunin-a ad ssefrinant isuraf n tɣuri n tḥenjirin, amen tent-ittejja a dasent-bedden deg wudem n tirja-nsent s yijjen yimal a t-bnant s ufus-nsent.

Ɛad tirja n waṭṭas n tḥenjirin uglent ɣer tmexsa n wergaz, walli am tirja n uḥenjir i yennufeslen. Kter ɛad deg imukan i yigg°jen x tneddam, mani ittbedda wagg°aj x sekwilat d tasḍart arendad i ukemmel n tɣuri n tḥenjirin. D manaya i ittejjan aṭṭas n tḥenjirin wer tent ttejjint ca twacunin-nsent ad agg°jent x tzeddiɣt-nsent ḥuma ad kemmlent tɣuri. Aṭṭas zi tḥenjirin-a lḥedd-nsent di tɣuri d aselmed amenzu. Waxxa ttwaggent cwayt n tzemmar ɣer ineggura-ya bac ad ttwabnan ikulijen deg waṭṭas n imukan mani ttuɣa wer llin, maca ɛad yeqqim. Minzi aṭṭas n tḥenjirin i itteffɣen zi tɣuri walli x ca n lḥajet, maca x ukulij i wer yudisen.

Sennej i yemxumbal-a n tirja n tḥenjirt i umi ttwaggen imawsen, ca zi twacunin, ca zeg uxarres n iwetman i iberken x ijiman n wegdud. Ca zi ddewla i yesquḍeḍen afus-nnes wer teggi min ixessen ad yettwagg ḥuma ad yettwakkes wefrag n lferz x tḥenjirt… Sennej i manaya merra, dinni ɛawed tazegg°aart nniḍen temxumbel deg-s tḍuft n tudert n tḥenjirt di Arif, nettat d amxumbel n lwert. Deg waṭṭas n twalatin, ɛad nettesla x iwetman ttekksen tiseqqar n twetmin di lwert. Kter ɛad xmi ttilint d timeẓẓyanin. Ḍḍulm-a yeqqen ɣer yijjen uxarres, belli taḥenjirt mala teksi lwert, ad tawi ca n yijjen d aberrani, ad tesmutti agla n twacunt ɣer midden. Maci am wewtem i ittejjan agla n lwert x yisem n twacunt!. Axarres-a aberkan, d ca n ixarrisen nniḍen ttafen-asen iẓewran-nsen di ddin, ttejjan taḥenjirt a das-tettwakkes tesɣart. Walli x ca n lḥajet, maca minzi d taḥenjirt walli d aḥenjir.

Lferz-a di lwert, wer yeqqim ca aṭṭas am mamek ttuɣa qbel, maca ɛad yella. Ɣer ineggura-ya, din ilaɣiten n yewdan i itterran taynit i tseqqar n yewdan, bac ad yili wemquddi di lwert jer iwetman d twetmin. Maca ilaɣiten-a ttafen ayt uxarres n tmeslemt ttbeddan-asen di tmijja, tteggen-asen tisuḍar n yeḍrisen n ddin deg webrid, bac isurifen am yina wer ttmernin ɣer zzat.

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....