Cwayt zi tsikulujit iferɣen… Manaya nneɣ, iwa inu!

Ittewqiɛ ijjen lɣalaṭ; kul ijjen zeg-neɣ iḥesseb min icerken, min yellan n yewdan merra, (iḥesseb-it) am xmi nnes netta weḥd-s. Am ca n lḥajet-nnes aqqa-tt ɣer-s di taddart-nnes. Lḥajet-a min ma teɛna; d ddin niɣ d tamdint, niɣ d taqbilt, niɣ d ca n uterras deg umezruy, … Merra manaya ittekkes-it kul ijjen zeg-neɣ zeg wazzerg n min icerken jer merra idneɣ, yessadaf-it ɣer daxxel i yegmiren n min yellan nnes netta weḥd-s. S umedya; Mala ca n yijjen yenna rray-nnes x ca n tneqqiḍt di ddin, ittnekkar-dd uterras, itterra x-as s ddenf d umenɣi… Axmi ddin-nnes netta, axmi i das-yehnunni x ca n lḥajet tetthemma-t netta waha weḥd-s, wer tetthemmi ca iwdan merra.

Manaya ittejja aterras ittenɛedda x wenni i ɣer tella tlelli ad yessiwel x ca n tmeslayin mamek yexs, ittegg x-as afrag, ittexs a das-ibelleɛ aqemmum… Walli x ca n lḥajet, maca x mamek ittwala netta tameslayt-nni i xef yessiwel wenni i yessiwlen. Ittwala-tt am xmi aqqa-tt ɣer-s di taddart, ḥedd nneɣnit isug-dd x-as. D manaya i ittejjan aterras ad yehjem x yewdan, a kid-sen yegg lɛib, maca aked yexf-nnes, ittɣil-as ijebbed x tesɣart-nnes, ittɣil-as ɣer-s lḥeq.

Tasikulujit-a n uterras i ittwalan min icerken am ca n lḥajet-nnes netta waha, nezmer a tt-naf s umedya di mamek ixezzar kul ijjen ɣer teqbilt-nnes niɣ ɣer temdint-nnes. Mala yenna ca n yijjen zi ca n temdint, rray-nnes x ca n lḥajet aqqa-tt di temdint-nniḍen, niɣ zi ca n teqbilt, di ca nlḥajet ittwala-tt di teqbilt-nniḍen… ittnekker-dd wenni i yellan di teqbilt-nni niɣ di temdint-nni, ittceqqef di wenni yennan rray-nnes, am xmi tamdint niɣ taqbilt amen tekmel aqqa-tt x yisem n baba-s. Ittettu illa min yellan yecrek, n yewdan merra wer yelli bu n yijj n uterras.

Ijjen zi ṭṭerf, ɣer-s tilelli ad yessiwel di min yellan n yewdan merra, madam ula d netta d ijjen zeg yewdan i tecqa lḥajet-nni icerken. Uca min ma teɛna. D amkan, niɣ d amezruy, niɣ d amezruy, niɣ d ddin… Illa rray n uterras di tmeslayin-a, ittxessa-t wer itteffeɣ ɣer tikk°ra d ugarnez yexwan.

Ɣer ɛawed: Aselmed n tmaziɣt di Lmeɣrib; Iseqsiten i yennuffren.

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....