Awal n Qadi Qeddur deg Ulanda.

Qadi Qeddur

Ḥuma war nttettu yen yewcin tudart-nsen i Tmaziɣt… (15.09.1995 – 15.09.2015) Ass-a 25 iseggwusa zegwami yemmut umussnaw n yires d tussna n Arrif Cadi Kaddour. Deg ij n laksida jar n Tanja d Fas. Ammen i das-tewqeɛ ura i Driss el Khattabi d Mouloud Mammeri. Ad ten yarhem Arebbi marra idsen.

« Xseɣ ad iniɣ tnayen n tmeslayin qbel ma ad bdiɣ awal inu x tmaziɣt. Tuɣa ssitimeɣ ad nessiwel jar-aneɣ. Ttexseɣ ad iniɣ belli ur din bu ca n umsawal jar isem-inu d Tmaziɣt. Minzi necc tteggwdeɣ cwayt zi ddeg-nni umi qqaren «privatisation». Ittsemma bnadem ittili ittegg tameslayt uca ittarra-tt-ines. Tmaziɣt ur teḥdijj bu ubuɣaw i das-neqqar necnin. Wer teḥdijj bu lmuḥami. Tmaziɣt teddar, teddar deg umezruy. Yenni i daneɣ-dd-issiwḍen ar lexxu nessawal zeg-s. D yenni i ɣa nqad ktar zi yenni i x-as i xeddmen lexxu.

Tameslayt-a n yiles ixessa ad x-as nekkes ur ttili bu d aceddi ittẓemma-aneɣ ul. Nezmar ad nessiwel minzi ma, maca min dinni? iles-nneɣ ixessa ur t-nttettu. Ammu i ttfekkareɣ necc. Imken ad nessiwel s teglinzit, necc ur ssineɣ bu thulandit. S Tefransist, s Tespanyut, niɣ s Taɛrabt. Necc beɛda ur ɣar-i bu uceddi aked yilsawen.

Mayemmi ɣa ssiwleɣ danitta nnhar-a? Minzi tuɣa iggur ad iwqeɛ ij umelqi di Argan ur yewqiɛ, ɛad ur ssineɣ mayemmi? Ssitimeɣ zeg yayetma i da yellan danitta, d igrawen i day-iɛarḍen zi ljamiɛa n UVA d ACB … ila axirih. Ad ay-dd-inin ij n nhar mayemmi ur yewqiɛ umelqi-nni tuɣa di 22 abril 1995 di Argan? Xuyenni lexxu, tus-dd d wa d amkan d wa d lweqt mideg ɣa nessiwel cwayt. »

Zi lmuḥaḍara n Cadi Kaddour « Ameddur n Tmaziɣt deg ussan-a d mammek das ɣa yemsar zi ssa ar tiwecca » i yegga di Amsterdam di Hulanda. Deg ass n 27 mayu 1995. I das-menɛen izermaḍen irifiyen iɛurubiyen n Hulanda ira yarebbun txincit i iɣarbiyen di lmerkez n Argan di Amsterdam. Di tmurt yudaren, i idarrɛen rmexzen zi ssini tsawent.

aḍṛiṣ n : Muhemmed Ayubi 

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....