🔊 Aɣarrabu … indeh‑it Ɛemrawi d cceɛbi ! | Tmuɣri

Tujer cehrayen necc ttrajiɣ lmelḥama n ij n uterras ittili deg uliman, ixeddem aked ca n tmesmunin, qqaren‑as Mohammed Ddeghouch. Lami ẓriɣ ttsawar n Artistat i deg‑s i carken deg uɛawed n uɣennij n Uɣarrabu‑nneɣ n tseḍma n Isefḍawen, ferḥeɣ aṭṭas, minzi ismun deg‑s jjil aqdim aked jjil n yiḍa. Ddeghouch d yijj zeg‑neɣ, imeɣnaj marra zeg‑neɣ, zeɛma safi, aɣarrabu‑nneɣ, nennedeh‑it s ufus‑nneɣ.

Tteswirt d Llɣa

Yeffeɣ‑dd uɣennij umi ggin « lmelḥama » mli ɣir wer dd‑yeffiɣ. Di beddu ibedda s ij n uɣarrabu anict n yilef, dinni yeḍhar belli Amessufeɣ n uvidyu klip itfekkar d ameẓẓyan. Adaf s tnixt n Mimun Reḥmuni, d Ḥayat buklaṭa, ‑Ḥayat d tamɣart weḥḥdes i deg‑s icerken s tnixt‑nnes‑ ina weḍḍren‑asen tmijja di lmiksaj s Autotune, Autotune issexdamen imeɣnaj ɣer tella tnixt wer tecni, niɣ wer yessinen ad ɣennjen. Twalat ɣer twalat ad iban ḥedd iceṭṭeḥ, arriḥet n uɣarrabu‑nneɣ d ayet bab‑nnes, wer dd‑ttbin di tteswirt.

Aɣennij n Uɣarrabu nneɣ n isefḍawen ittirar x tnayen n ifiran s tgitart, imun kid‑s wallun. Ɣir ad yebda ad t‑tɛeqled. Manaya wer t‑nufi deg uɣennij‑a n jjdid, ssuren deg‑s llɣa aked llɣa, lmelḥama d tarifiyt, wer deg‑s qqaɛ arriḥet n Arrif, deg‑s arriḥet n andalusiya, d turk d ccerq. mani ggin cwayt zi llɣa n uɣennij, ggin‑t s imeḍyazen, lecyux n rrgada, zzmar d wallun.

Lxezrat‑a maci inu weḥḥdi. Lxezrat carken‑tt akid‑i aṭṭas n artistat d irifiyyen, tteggen tmusikt, niɣ ggin‑tet. S uɛebbuz di tmijja x ttaḍiyyuɛ‑a das ggin i uɣennij‑a. Ca zeg‑sen nnan: wer deg‑s min ɣa tcekkred!

Aɣarrabu‑nneɣ, indeh‑it lmexzen, ifesyas iseɣwan Fettaḥ Ɛemrawi.

Lxedmet‑a tanita, ibedd x‑as Rbank Cceɛbi, lɛarabiya, ttisalat lmeɣrib, ḌḌuḥa, ccarikat n lemxzen… Manaya yexs ad yini dinni tinɛacin urid drust, yemser deg‑s aṭṭas n ruḥ as‑dd, d waṭṭas n tazliwin, maḥend ad tesmuned inaẓuren ca zi Arrif, ca zeg Uruppa. Xmi ɣa nedwel a nexẓer wi ikumpuzan aɣennij, nettaf d Fettaḥ Ɛemrawi, i yettwasnen ixeddem leɣnuj n tmeɣriwin, leɣnuj n ccḍiḥ.

Amxumbel n ukritik

Irifiyyen ɛad ttsedḥan a dinin awal n tidet, aṭṭas ifehhmen di tmusikt, niɣ di tzuri s kulci‑nnes, maca wer ttekritikan ca. Nessexdam lfihem n ndeh llah isexxer waha. Kulci yessbaḥ. Manaya nettaf‑it ura di tira. Tikti deg wuru, tettaja inni ixeddmen ca, ittɣil‑asen qa ksen‑dd nnefs. Waxxa ɣa yili tteccan waha.
Min yeqqnen ɣer umezruy, niɣ ɣer tdelsa n Arrif, wer dd‑yekkar a deg‑s isneqcu ḥedd. Yekkar‑as‑dd as‑nbedd deg wudem i wenni yexsen ad yesserwet waha, as‑nemmel abrid iḍebɛen. D wenni umi qqarn aɣarrabu‑nneɣ a t‑nendeh s ufus‑nneɣ, Wer t‑ineddeh Ɛemrawi ura d d Lbank Cceɛbi !

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden...

Samuel Biarnay, Afransis-nni i yessnen Tarifiyt di beddu n lqern n 20.

Samuel Léonard Biarnay, ilul di 15 Yennayer 1879, di Saint-Laurent-du-Cros, maca yemmut di 10 Kṭuber 1918 di Arbaṭ, d anessmezzeɣ d Afransis. Igga ca...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....