22 mai 2022
Zeddɣen ayt bab n yiles n Kawésqar deg warxibil ameqqran n yeffus, mani wer ittif bnadem ḥa isemmiḍen d inuẓar d waḍu. Taseḍma-ya n iɛezzaben sɛeddan azgen ameqqran n wass-nnsen di tɣerruba, ayenni ittakk°aḍen ttbeḥḥiren jar tɣezratin n Penas d tizi n Magellan, leɣwabi tizegzawi i dasen-yunuḍen, aqqa-ten ḥa rezzun x bellemri, iqqzinen n waman d ijḍaḍ d tleɣwin bac...

Wer teggured illa mani i c-ɣa-yawi Llah taɛala

Akarikatur n Mohand Abttoy
FansLike
FollowersFollow
202FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

0
Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker deg yij n zzman yeɛdu, ttuɣa din ij uwessar d twessart, ttɛicen illa tnayen idsen...

Tapsikulujt

Ijjen tmeɣunjt d Tamarikant tettɛawad min x-as ikkin aked porno.

0
Tenna tameɣnujt i iwwin aṭṭas n tsemɣurin n Grammy, Billie Eilish, ila ttuɣa tettebla s ifilmawen n porno di temẓi-nnes. Ddeg-a ibda ɣer-s zeg...

Tudert tazegzawt

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Tamsirt 3

Tamsirt 2

Tussna

Ca zi ca