« Tiɣarrbua » d album d amezwaru n Masyur + Amsawal aked Najim Lmercuḥi

Logo n Masyur

Inni i yessnen Najim Masyur, mmis n Qasita. Tuɣa ttrajan lebda ɣer-s ad dd-yessufeɣ ijjen wass ca n album n uɣennij. Najim, i yelmden tmusikt s tzemmar-nnes, ass-a iwweḍ ad yegg amcan-nnes deg yiyyar n tẓuri di Arrif. Najim urid aqet weḥḥd-s, maca akid-s ijjen tseḍma n iḥudriyen i dd-yeyman deg ijjen wemkan wer dag-s la timzyidawin n musika la walu.

Album n « Tiɣarruba » i dd-yeffɣen deg wussan-a, d ijjen lxedmet n twiza d tameqqrant tettwagg di tseḍma n « Masyur ». D twiza εawed aked waṭṭas n Izrawiyen yettwassnen di Arrif ameknaw Wajd Karkar d Σebdelwaḥid Ḥennu.  Lerifain.fr iruḥ ad isseqsa Najim x Album-nnes amaynu, yemsar wemsawal-a:

D amezwaru, nxes ad nessen mayen iɛna grup n Masyur?

D amezwaru, ad tqada-as i ssit n « lerifain.fr » x taynit-nnes. D ijjen lḥajet tesferraḥ aṭṭas ad nẓer imeddukal negma-dd akid-sen, luxa xeddmen di tjurnalizemt. Aya ittegg buḥbel d jjdid. Grup n Masyur tuɣa-t aṭṭas zeg wami. Ad ac-iniɣ zi 2007 niɣ 2008 maca tizemmar tuɣa wer llint. La zeg uɣezdis n tmezgidawin n Tmuziqt, la mani nezemmar ad nmun, la d iḥramen tuɣa walu bac ad dd-saqaren ca n ḥajet.

Wi dag-s ittɣennajen di Masyur?

Luxa, grup n Masyur dag-s Najim Lmercuḥi, dag-s Σbdesslam Lqedduri, ig ittwassnen s yisem n « Asiwan », dag-s Masin Amṭalsi zi Miḍar. Dag-s Anas Bujeddayni ig ittiraren adjun. Masin netta yettwassen d agitarist. Asiwan Σbessalm netta ɣer-s pyanu d tgiṭart. Iwa Najim Lmercuḥi ittegg cwayt n temja (flawta) d Tgiṭart. Qa nettegg tizemmar maḥend ad dd-nexleq ijjen ljeww n tussna di jjihet n ayt Tuzin. Axarres n grup, wadji yus-d amenni waha, maca tuɣa-t zeg umezwaru.

Mamec teggim tfekkrem ad tessufɣem album-nnwem amezwaru? d min xef issawal mkul aɣennij? 

Album, iɣennijen i dag-s marra, d amezwaru issawal x lwazir (wer ssineɣ man lwazir zzag-sen? [iḍeḥḥek]). Iwalen yura-ten umatneɣ Σebdelwaḥid Ḥennu, llɣa n grup Masyur. D wa d aɣennij i zi dd-neffeɣ. Aɣennij wis tnayen netta x Arrif. Aɣennij-a tɣennej-it akid-neɣ weltmatneɣ Nejmat Rrif. Dag-s lkural-nnes, iwalen n umatneɣ Wajd Karkar. Ig itteddaren di Miksik, ad tqada-as aṭṭas minzi issiɣ-aneɣ fus-nnes aṭṭas.

Aɣennij wis tlata issawal x tiɣarruba, tiɣarruba n llyali d weɛraq, ig isewwsen iḥudriyyen-nneɣ merra di jjihet-a txes ad teɛreq. Zzag-s i dd-yusa weεraq n llyali, minzi aεraq-nni wadji yus-dd amenni waha. Ittsemma qa din min ijjin iḥudriyen ad ɛerqen. Neccin negga fus-nneɣ s uɣennij-a.

Wis rebɛa, awalen n umatneɣ Wajd, qqaren-as « isem-nnem ». Taqessist x tayri n temɣart, llɣa qa nneɣ. Aɣennij wis xemsa, d izlan n Arrif « a yemma » x yemma-s Urifi. Izlan-a iḍebber-iten-dd Wajd, maca izlan nitni d agla n wagdud, maca neccin nexdem x-asen nessidef dag-sen Rrigi d ijjen uḥadi d uksiduntal. Aɣennij wis setta x weltmatneɣ Ixlas ig immuten di 2018. Zzag-s nrezzu ad nessedder isem-nnes i lebda maḥend ad teqqim tedder di twengimt.

Ijjen tmeslayt nniḍen rezzuɣ wer tt-ttuɣ: Bu studyu, Munir n Biyya, iɛawen-aneɣ aṭṭas di tebridt mamec ɣa nebḍa iwalen d tmusikt. Ad tqada-as i Muḥemmed Lwesṭani ɛawed i yeggin fus-nnes akid-neɣ di lmunṭaj n bidyu d weɛdal n ufuṭu.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Man-tt amkan i ɣer-s ɣer temɣart Tamaziɣt?

Amek yettwassen, amun Amaziɣ ibna x ddsas n tyemmat, tamɣart niɣ tayemmat ila ɣer-s ijjen wemkan d ameqqran ɣer Imaziɣen. Nzemmer a x-as nini...

Tnayen n « tikramin » jar Arrif d Kaṭaluniya.

Astiqa wwint awal. S tnayen idsent d Tirifiyyn n Kaṭalunya, ttɣennant s Tmaziɣt d ilsawn-nneɣni. S tnayen idsent qqaren-asent “Ikram”. Icten Ikram Bulum (Bouloum),...